Từ các chữ số 1, 5; 6; 7 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có 4 chữ số (không khác nhau)

Gọi số cần tìm có dạng abcd¯ với a,b,c,d∈A=1, 5, 6, 7.

Vì số cần tìm có 4 chữ số không nhất thiết khác nhau nên:

·        a được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

·        b được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

·         c được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

·        d được chọn từ tập A (có 4 phần tử) nên có 4 cách chọn.

Như vậy, ta có 4.4.4.4 = 256 số cần tìm.

Chọn đáp án B.

Cho một bảng ô vuông 3x3. Điền ngẫu nhiên các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vào bảng trên ( mỗi ô chỉ điền một số). Gọi A là biến cố: “mỗi hàng, mỗi cột bất kì đều có ít nhất một số lẻ”. Xác suất của biến cố A bằng:

Từ các chữ số 1,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên? Hãy cùng xem đáp án và giải thích chi tiết qua bài viết sau nhé!

Bài 1: Hai quy tắc đếm cơ bản

Bài 4 (trang 54 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao): Từ các chữ số 1,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên?