Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

  • Giáo dục
  • Học tiếng Anh

Thứ ba, 18/12/2018, 06:00 (GMT+7)

Để diễn tả dấu tương đương, bạn dùng cụm "is equivalent to". Ký hiệu tập rỗng là "empty set".

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Theo 7ESL

Trở lại Giáo dụcTrở lại Giáo dục

Phép cộng, trừ, nhân, chia trong tiếng Anh lần lượt là addition, subtraction, multiplication, division.

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Cách đọc số %, số thứ tự, số thập phân, số mũ, phân số, hỗn số trong tiếng Anh

Tên gọi một số ký hiệu toán học thông dụng trong tiếng Anh:

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Một số khái niệm trong hình học bằng tiếng Anh:

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Từ vựng

addition [ ə’diʃən ] : phép cộng

subtraction [ səb’ trækʃən ] : phép trừ

multiplication [ mʌltiplication ] : phép nhân

division [ də’ viʒən ] : phép chia

multiplication table [ mʌltiplication teibəl ] : bảng cửu chương

add [ æd ] : cộng, thêm vào

subtract [ səb’ trækt ] : trừ, bớt đi

divide [ də’ vaid ] : chia

plus [ plʌs ] : cộng, thêm vào

minus [ ‘mainəs ] : trừ, bớt đi

1. Addition (phép cộng)

Những cách nói 8 + 4 = 12 bằng tiếng Anh

Eight and four is twelve.

Eight and four’s twelve

Eight and four are twelve

Eight and four makes twelve.

Eight plus four equals twelve. (Ngôn ngữ toán học)

2. Subtraction (phép trừ)

Những cách nói 30 – 7 = 23 bằng tiếng Anh:

Seven from thirty is twenty-three.

Thirty minus seven equals twenty-three. (ngôn ngữ toán học)

3. Multiplication (phép nhân)

Những cách nói 5 x 6 = 30 bằng tiếng Anh

Five sixes are thirty

Five times six is/equals thirty

Five multiplied by six equals thirty. (Ngôn ngữ toán học)

4. Division (phép chia)

Những cách nói 20 ÷ 4 = 5 bằng tiếng Anh

Four into twenty goes five (times).

Twenty divided by four is/equals five. (Ngôn ngữ toán học)

Từ ngày 20/4/2020, trường THCS Đào Duy Từ phát hành hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 (Phí tuyển sinh 200.000/HS). Khi mua hồ sơ CMHS có thể đăng ký cho con khóa học: “Bồi dưỡng kỹ năng học tập và ôn luyện kiến thức dành cho học sinh Tiểu học khi chuyển cấp”. (Học thử Miễn phí)

  • Mục tiêu của khóa học:

Bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết phục vụ cho học tập, sinh hoạt khi chuyển cấp cùng các hoạt động trải nghiệm khi học ở môi trường mới cùng các giáo viên và chuyên gia của trường.

Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức cơ bản của 3 bộ môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh trong chương trình lớp 5.

Dấu khác, dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn lần lượt diễn giải bằng "is not equal to", "is less than", "is greater than".

23 ký tự toán học cơ bản bằng tiếng Anh được giải nghĩa qua bảng sau:

Ký kiệu

Cách gọi trong tiếng Anh

Tạm dịch

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Is not equal to

Dấu khác

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Pi (value = 3,14)

Pi (giá trị = 3,14)

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Percent

Phần trăm

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Angle

Góc nhọn (nhỏ hơn 90 độ)

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Right angle

Góc vuông (bằng 90 độ)

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Triangle

Tam giác

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Square root

Căn bậc hai

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Absolute value of X

Giá trị tuyệt đối của X

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Infinity Vô cùng

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Segment XY

Đoạn XY (trong đồ thị)

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Ray XY

Vector XY (trong đồ thị)

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Is perpendicular to

Vuông góc

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Is parallel to

Song song

Cách đọc các ký hiệu toán học trong tiếng anh năm 2024

Addition/positive Dấu cộng

Click để xem thêm