Tài liệu hướng dẫn sử dụng photoshop năm 2024

Tài liệu tự học photoshop sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong quá trình học tập nghiên cứu photoshop, tài liệu tự học này bao gồm những vấn đề cơ bản về photoshop.

Tài liệu tự học photoshop sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong quá trình học tập nghiên cứu photoshop, tài liệu tự học này bao gồm những vấn đề cơ bản về photoshop.

Adobe Photoshop (thường được gọi là Photoshop) là một phần mềm đồ họa chuyên dụng của hãng Adobe Systems ra đời vào năm 1988. Photoshop được đánh giá là phần mềm dẫn đầu thị trường về sửa ảnh bitmap và được coi là chuẩn cho các ngành liên can tới chỉnh sửa ảnh. Từ phiên bản Photoshop 7.0 ra đời năm 2002, Photoshop đã làm lên một cuộc cách mạng về ảnh bitmap. Phiên bản mới nhất giờ là Adobe Photoshop CS5. Ngoài khả năng chính là chỉnh sửa ảnh cho các ấn phẩm, Photoshop còn được sử dụng trong các hoạt động như thiết kế trang web, vẽ các loại tranh (matte painting và nhiều thể loại khác), vẽ texture cho các chương trình 3D... gần như là mọi hoạt động liên can đến ảnh bitmap. Adobe Photoshop có khả năng tương xứng với hầu hết các chương trình đồ họa khác của Adobe như Adobe Illustrator, Adobe Premiere,After After Effects và Adobe Encore.

Mạng đồng tác giả là mạng lưới học thuật giữa các nhà nghiên cứu viết chung bài báo khoa học, mức độ kết hợp đồng tác giả có thể được đặc trưng bởi các độ đo liên kết. Đựa trên các đặc trưng đó, hình thành nhiều bài toán có ý nghĩa, trong đó có khuyến nghị cộng tác, gợi ý các tác giả có thể kết hợp trong tương lai hoặc tăng cường hợp tác. Bài báo này đề xuất một số độ đo liên kết mới dựa trên cộng đồng tác giả, kịch bản thiết lập bảng ứng viên động theo thời gian, và xây dựng một hệ khuyến nghị đồng tác giả sử dụng các độ đo đó.

Vi bao là phương pháp hiệu quả giúp bảo quản các chất sinh học. Thông qua cơ chế bao gói của các polymer có nguồn gốc từ protein, polysaccharide, các hợp chất tự nhiên (polyphenol, carotenoid, …) cũng như vi sinh vật có lợi (nấm men, probiotic) giúp bảo vệ trong các điều kiện bất lợi của môi trường. Ứng dụng các hạt vi bao trong chế biến thực phẩm giúp sản phẩm kéo dài thời gian sử dụng, nâng cao khả năng kháng oxy hóa và cải thiện khả năng sống sót của probiotic.

Pengembangan model layanan evaluasi berbasis context input process product (CIPP) merupakan salah satu bentuk solusi dari permasalahan guru BK dalam melaksanakan evaluasi terkait dengan layanan informasi yang telah dilakukan. Pengembangan model CIPP ini muncul karena kurang pahamnya guru BK dalam melakukan evaluasi sehingga menyebabkan kesulitan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan layanan informasi di sekolah, lemahnya akuntabilitas dan kesulitan untuk melakukan perbaikan serta pengembangan. Melalui model context input process product (CIPP) ini, evaluasi layanan informasi dapat dilakukan secara komprehensif.

The Sketch Engine is a corpus query system based on grammatical relations of a language. This system has been widely used in lexicography, particularly for building dictionaries of different languages such as English, Japanese, Chinese etc. This paper presents an approach to applying the Sketch Engine to Vietnamese in which a method for building corpus and fundamental grammatical relations for Vietnamese has been proposed.

TÓM TẮT: Rút gọn thuộc tính là bài toán quan trọng trong bước tiền xử lý dữ liệu của quá trình khai phá dữ liệu và khám phá tri thức. Trong mấy năm gần đây, các nhà nghiên cứu đề xuất các phương pháp rút gọn thuộc tính trực tiếp trên bảng quyết định gốc theo tiếp cận tập thô mờ (Fuzzy Rough Set FRS) nhằm nâng cao độ chính xác mô hình phân lớp. Tuy nhiên, số lượng thuộc tính thu được theo tiếp cận FRS chưa tối ưu do ràng buộc giữa các đối tượng trong bảng quyết định chưa được xem xét đầy đủ. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất phương pháp rút gọn thuộc tính trực tiếp trên bảng quyết định gốc theo tiếp cận tập thô mờ trực cảm (Intuitionistic Fuzzy Rough Set IFRS) dựa trên các đề xuất mới về hàm thành viên và không thành viên. Kết quả thử nghiệm trên các bộ dữ liệu mẫu cho thấy, số lượng thuộc tính của tập rút gọn theo phương pháp đề xuất giảm đáng kể so với các phương pháp FRS và một số phương pháp IFRS khác.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VA CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO HA TĨNHĐiều 1. Vị tri va chức năng 1. Sở Giao dục va ...

 • 1. beginer http://dohoavn.net C¨n b¶n PhotoShop (For beginer) Bµi 1: Thao t¸c c¬ b¶n trªn ¶nh 1. T¹o ¶nh vµ l−u tr÷ + T¹o ¶nh míi: Chän File -> New (Ctrl + N) xuÊt hiÖn hép tho¹i yªu cÇu nhËp c¸c th«ng tin - Name: Tªn cña ¶nh - Width: §é réng cña ¶nh (Tuú chän ®¬n vÞ ®o) - Heght: §é cao cña ¶nh (Tuú chän ®¬n vÞ ®o) - Resolution: §é ph©n gi¶i cña ¶nh (§é ph©n gi¶i cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng ¶nh khi in) - Mode: Lùa chän chÕ ®é mµu ¶nh Bitmap ChÕ ®é mµu chuÈn cña Windows GrayScale ChÕ ®é ¶nh ®¬n s¾c RGB Color ChÕ ®é ¶nh tæng hîp ba mµu RGB CMYK Color ChÕ ®é ¶nh tæng hîp 4 mµu CMYK Lab Color ChÕ ®é ¶nh PhotoLad (¶nh chôp) - Contents: Chän kiÓu nÒn cho ¶nh + L−u tr÷ ¶nh ®ang xö lý: Chän File -> Save (Ctrl + S) + §æi tªn cho ¶nh ®ang lµm viÖc: Chän File -> Save As 2. ChÕ ®é nÐn ¶nh + Th«ng th−êng c¸c ¶nh lµm viÖc trong PhotoShop ®Òu cã phÇn më réng lµ .PSD (PhÇn më réng chuÈn cña ch−¬ng tr×nh) + D¹ng ¶nh chuÈn .PSD cã chÊt l−îng ¶nh cao nh−ng ®é lín cña File ¶nh th−êng lín so víi c¸c ¶nh nÐn th«ng th−êng, do vËy khi cÇn chuyÓn t¶i ¶nh ta nªn dïng chÕ ®é nÐn. Mét sè d¹ng ¶nh nÐn chuÈn: - JPEG (.JPG) ¶nh nÐn dung l−îng cao vµ kh¶ n¨ng b¶o toµn chÊt l−îng ¶nh tèt - PCX (.PCX) ¶nh nÐn dung l−îng cao nh−ng kh¶ n¨ng bµo toµn chÊt l−îng ¶nh thÊp - Bitmap (.BMP) chÕ ®é ¶nh nÐn chuÈn cña WINDOWS
 • 2. beginer http://dohoavn.net - PICT File (.PIC) kh¶ n¨ng nÐn kÐm hiÖu qu¶ + §Ó chuyÓn ®æi d¹ng ¶nh nÐn kh¸c: Chän File -> Save As, hoÆc File -> Save As a copy -> xuÊt hiÖn hép tho¹i: - File name: Tªn File ¶nh - Save As: Lùa chän d¹ng nÐn ¶nh 3. Lùa chän vµ t« mµu cho ¶nh a/ Lùa chän mét vïng ¶nh - C.cô 1.1: Cho phÐp chän ¶nh theo c¸c khu©n mÉu cã s½n 1.1.1 Rectangule Marquee Tool - M: Chän theo vïng ch÷ nhËt, vu«ng 1.1.2 Elliptical Marquee Tool - M: Chän theo vïng Ellip, trßn 1.1.3 Single Row Marquee Tool - M: Chän b»ng ph©n v¹ch ngang 1.1.4 Single Column Marquee Tool - M: Chän b»ng ph©n v¹ch däc 1.1.5 Crop Tool - C: C¾t lÊy vïng ¶nh cÇn lµm viÖc - C.cô 1.2: Chän ¶nh theo ®−êng tù do 1.2.1 Lasso Tool - L: BÊm kÐo chuét, t¹o mét vïng chän tù do 1.2.2 Polygonal Lasso Tool - L: BÊm chuét x¸c ®Þnh liªn tiÕp c¸c ®Ønh cho tíi khi khÐp kÝn ®Ó t¹o mét vïng chän ®a gi¸c. 1.2.3 Magnetic Lasso Tool - L: BÊm kÐo chuét theo ph©n v¹ch mµu -> t¹o ®−êng biªn chän theo ph©n v¹ch mµu cña ¶nh. - C.cô 2.2 Magic Wand Tool - W: BÊm chuét vµo ¶nh sÏ chän ®−îc mét vïng ¶nh cã d¶i mµu liªn tiÕp nhau. * Nh¸y kÐp chuét vµo c«ng cô (hiÖn hép tho¹i) -> Thay ®æi gi¸ trÞ Tolerance (®é réng cña d¶i mµu chän) Mét sè thao t¸c trong khi chän vïng ¶nh: - §Ó t¹o ®é mÞn cho vïng ¶nh chän: Nh¸y kÐp chuét vµo c¸c c«ng cô chän vµ thay ®æi l¹i gi¸ trÞ Feathe (tõ 3 -> 5) - Chän thªm vïng: BÊm gi÷ Shift vµ chän vïng kÕ tiÕp - Bít vïng chän: BÊm gi÷ Alt vµ chän vïng cÇn bít - §¶o ng−îc vïng chän: Ctrl + Alt + I - Xo¸ bá vïng chän: Ctrl + D Chó ý: NÕu mét vïng ¶nh ®−îc chän th× chØ cã vïng ®ã míi cã kh¶ n¨ng hiÖu chØnh. b/ T« mµu cho vïng ¶nh chän
 • 3. beginer http://dohoavn.net - C.cô 1.3 AirBrush Tool - J: T« mµu cho vïng ¶nh chän theo hiÖu øng b×nh phun - C.cô 2.3 PaintBrush Tool - B: T« mµu cho vïng ¶nh chän theo hiÖu øng chæi quÐt * Nh¸y kÐp chuét vµo c«ng cô (hiÖn hép tho¹i) thay ®æi c¸c gi¸ trÞ - Pressure (¸p lùc phun) hoÆc Opacity (¸p lùc quÐt) - Fade: Sè lÇn thùc hiÖn t« (0 Ù V« cïng) Chó ý: - Chän mµu t«: Windows -> Show Color vµ chän mµu hoÆc bÊm chän trùc tiÕp trªn thanh c«ng cô Foreground Color/ Background Color. - Thay ®æi ®é lín cña nÐt t«: Windows -> Show Brush vµ lùa chän nÐt t« cho phï hîp. C/ T« vïng ¶nh theo mÉu C.cô 1.4.1 Rubber Stemp Tool - S: LÊy mÉu ¶nh t« cho vïng l©n cËn - BÊm chän c«ng cô - Gi÷ Alt, bÊm chuét vµo vïng cÇn lÊy mÉu, nh¶ Alt - BÊm kÐo chuét vµo vïng ¶nh cÇn t« mÉu C.cô 1.4.2 Pattern Stemp Tool - S: T« theo khu©n mÉu ¶nh x¸c ®Þnh tr−íc - T¹o vïng ¶nh khu©n mÉu (h×nh khèi tù do) - Chän vïng ¶nh mÉu b»ng c«ng cô Rectangula Tool - Chän Edit -> Define Pattern - BÊm chän c«ng cô 1.4.2 -> BÊm kÐo chuét vµo vÞ trÝ cÇn t« * Nh¸y kÐp chuét vµo 1 trong 2 c«ng cô trªn (hiÖn hép tho¹i) - Opacity: ¸p lùc cña mÉu - Use All Layer: Cho phÐp lÊy mÉu cña líp ¶nh kh¸c (chØ ¸p dông ®èi víi C.cô 1.4.1) - Aligned: LÊy mÉu tõ mét vÝ trÝ (Cã thÓ thay ®æi ®é lín cña c«ng cô b»ng c¸ch chän Windows -> Show Brush) - C.cô 2.4 History Brush Tool - Y: Kh«i phôc vïng ¶nh ®· hiÖu chØnh, tr¶ l¹i nguyªn b¶n tr−íc khi më ¶nh
 • 4. beginer http://dohoavn.net Bµi tËp 1. LuyÖn tËp sö dông thµnh th¹o c¸c chøc n¨ng ®· häc 2. T¹o ¶nh míi (9x12) vÏ b×nh hoa vµ l−u víi tªn Hoa11.PSD 3. T¹o ¶nh míi (9x12) vÏ c« g¸i vµ l−u víi tªn Cogai11.PSD 4. Huû bá mét sè phÇn d− trªn mét bøc ¶nh (gi¸o viªn ®Ò ra) vµ l−u víi tªn Btap11.PSD
 • 5. beginer http://dohoavn.net Bµi 2: Lùa chän vµ hiÖu chØnh chi tiÕt 1. Lùa chän vïng ¶nh vµ hiÖu chØnh biªn chän + Chän vïng ¶nh b»ng d¶i mµu (chñ yÕu ®−îc øng dông khi cÇn hiÖu chØnh c¸c ¶nh cã cïng mét d¶i mµu ®ång nhÊt) Chän Select -> Color Range (hiÖn hép tho¹i) - Select: Lùa chän mµu øng víi vïng cÇn chän (Sampled Colors Ù chän chung) - Fuzziness: Níi réng hoÆc thu hÑp d¶i mµu chän (bÊm kÐo chuét vµo thanh tr−ît) - BÊm chuét vµo vïng mµu trªn ¶nh ®Ó lùa chän -> OK + HiÖu chØnh biªn chän Chän Select -> Modify cho c¸c lùa chän: - Border: ChuyÓn biªn chän thµnh vïng biªn chän (nhËp vµo gi¸ trÞ Width Ù ®é dµy) - Smooth: T¹o ®é mÞn cho ®−êng biªn chän (nhËp vµo gi¸ trÞ Sample Radius Ù b¸n kÝnh mÞn) - Expand: Níi réng vïng chän (nhËp gi¸ trÞ Expand By Ù sè ®iÓm ¶nh níi réng) - Contract: thu hÑp vïng chän (nhËp gi¸ trÞ Contract By Ù sè ®iÓm ¶nh thu hÑp) + T¹o ®é mÞn cho biªn ¶nh chän Chän Select -> Feather (Ctrl + Alt + D) vµ nhËp gi¸ trÞ ®é mÞn kho¶ng 3 - >5 pixels + Phãng to, thu nhá biªn chän Chän Select -> Transform Selection, bÊm kÐo chuét t¹i c¸c nót ë gãc vïng chän ®Ó phãng to, thu nhá hoÆc xoay. Gâ Enter ®Ó chÊp nhËn - Esc ®Ó huû bá hiÖu chØnh 2. L−u tr÷ vµ lÊy l¹i vïng biªn chän a/ L−u tr÷ vïng biªn chän + L−u tr÷ biªn chän míi - Lùa chän vïng biªn ¶nh cÇn xö lý - Chän Select -> Save Selection (hiÖn hép tho¹i) -> Document: Lùa chän File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc New)
 • 6. beginer http://dohoavn.net -> Name: Tªn cña biªn cÇn l−u + L−u thªm vïng chän míi vµo vïng ®· ghi - Lùa vïng cÇn thªm - Chän Select -> Save Selection -> Document: Lùa File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc New) -> Chanel: Lùa tªn cÇn l−u thªm -> Chän Add To Chanel + Lo¹i bít vïng chän ®· ghi - X¸c ®Þnh vïng chän ®· ghi cÇn lo¹i bít => chän vïng cÇn lo¹i bít - Chän Select -> Save Selection -> Document: Lùa File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc New) -> Chanel: Lùa tªn cÇn bít -> Chän Subtract From Chanel + Ghi ®Ì vïng chän míi vµo vïng ®· ghi - Lùa chän vïng biªn ¶nh cÇn xö lý - Chän Select -> Save Selection -> Document: Lùa chän File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc New) -> Chanel: Lùa tªn cÇn ghi ®Ì -> Chän Replace Chanel b/ LÊy l¹i vïng biªn chän ®· l−u Chän Select -> Load Selection (hiÖn hép tho¹i) + Document: Lùa chän File l−u tr÷ biªn (HiÖn hµnh hoÆc New) + Chanel: Lùa chän tªn vïng cÇn lÊy + Operation cho c¸c lùa chän: - New Selection: LÊy thµnh vïng chän míi - Add To Selection: Thªm vµo vïng chän tr−íc ®ã - Subtract From Selection: Lo¹i bít vïng chän tr−íc theo ph−¬ng ph¸p bá phÇn giao - Intersect: LÊy giao cña vïng hiÖn chän víi vïng ®· l−u 3. HiÖu chØnh ®é s¸ng tèi cña ¶nh b»ng c«ng cô - C.cô 1.6 HiÖu chØnh ®é mÞn vµ t−¬ng ph¶n cña ¶nh 1.6.1 Blur Tool - R: T¨ng ®é min cho vïng ¶nh
 • 7. beginer http://dohoavn.net 1.6.2 Sharpen Tool - R: T¨ng ®é s¾c cña ¶nh 1.6.3 Smudge Tool - R: Hoµ trén ph©n v¹ch gi÷a hai mµu - C.cô 2.6 HiÖu chØnh ®é s¸ng tèi cña ¶nh 2.6.1 Dodge Tool - O: T¨ng ®é s¸ng cña ¶nh 2.6.2 Burn Tool - O: T¨ng ®é tèi cña ¶nh 2.6.3 Sponge Tool - O: T¹o ®é mê cña ¶nh * Nh¸y kÐp chuét vµo c«ng cô (hiÖn hép tho¹i) vµ thay ®æi ¸p lùc (Pressure) cña c«ng cô cho mçi lÇn hiÖu chØnh Bµi tËp 1. Më File ¶nh (Gi¸o viªn ®Ò ra) vµ lùa chän liªn tiÕp mét sè vïng kÕt hîp luyÖn tËp c¸c ph−¬ng ph¸p lùa trän ¶nh cña Bµi 1 vµ Bµi 2 2. L−u biªn chän ¶nh theo c¸c chøc n¨ng cña Bµi 2 ®Ó cã thÓ sö dông l¹i 3. Më File ¶nh Cogai11.PSD vµ sö dông c¸c c«ng cô ®Ó hoµn thiÖn toµn bé ¶nh cña Bµi 1 l−u l¹i File víi tªn Cogai21.PSD 4. T¹o ¶nh míi (9x12) vµ copy mét phÇn cña ¶nh kh¸c (gi¸o viªn ®Ò ra) sau ®ã hiÖu chØnh b»ng ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ t¨ng gi¶m s¾c ®é cho phï hîp. L−u File ¶nh víi tªn Btap21.PSD
 • 8. beginer http://dohoavn.net Bµi 3: §æ mµu cho ¶nh 1. ChuyÓn ®æi chÕ ®é mµu * Mçi ¶nh th−êng ®−îc tæng hîp bëi mét chÕ ®é mµu riªng tuú theo yªu cÇu vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ. Víi PhotoShop ta cã thÓ chuyÓn ®æi chÕ ®é mµu tuú theo yªu cÇu riªng cña ¶nh t−¬ng øng. + Më File ¶nh cÇn hiÖu chØnh + Chän Image->Mode cho c¸c chÕ ®é tæng hîp mµu nh− sau: - Bitmap ¶nh mµu chuÈn cña Windows - GrayScale ¶nh ®en tr¨ng (kh¶ n¨ng chuyÓn sang d¹ng mµu hÕt søc phøc t¹p) - Indexed Color ¶nh d¹ng kÕt hîp mµu - RGB Color chÕ ®é ¶nh tæng hîp 3 mµu chuÈn RGB - CMYK Color chÕ ®é ¶nh tæng hîp 4 mµu chuÈn (m¸y Mac) - Lab Color ¶nh theo ph−¬ng thøc chôp - Multi Channel ¶nh ®a kªnh mµu 2. §æ mµu vµo vïng ¶nh chän + Lùa chän vïng ¶nh cÇn hiÖu chØnh + T¹o ®é mÞn cho vïng ¶nh chän (Select->Feather vµ nhËp ®é mÞn viÒn ¶nh) + Chän Image->Adjust cho c¸c ph−¬ng thøc ®æ mµu nh− sau: a/ Levels (Ctrl + L) Ph−¬ng thøc ®¶o theo líp mµu - Channel: Lùa chän kªnh mµu cÇn hiÖu chØnh - Input Level: Gi¸ trÞ tæng hîp mµu vµo - Output Level: Gi¸ trÞ tæng hîp mµu ra (Lùa chän Preview ®Ó xem kÕt qu¶ trùc tiÕp) b/ Auto Levels (Ctrl + Shift + L) Tr¶ l¹i mµu tæng hîp theo mÆc ®Þnh cña ch−¬ng tr×nh. c/ Curves (Ctrl + M) Ph−¬ng thøc ®¶o theo ®å thÞ mµu - Channel: Lùa chän kªnh mµu cÇn hiÖu chØnh - BÊm kÐo chuét vµo ®−êng trªn ®å thÞ ®Ó t¨ng c−êng hoÆc gi¶m bít mµu t−¬ng øng - Auto: Tr¶ l¹i mµu tæng hîp theo ph−¬ng thøc mÆc ®Þnh cña ch−¬ng tr×nh
 • 9. beginer http://dohoavn.net d/ Color Balance (Ctrl + B) Ph−¬ng thøc c©n b»ng mµu * Mçi mµu trªn thùc tÕ ®Òu cã tèi thiÓu mét mµu ®èi ng−îc. Do vËy trong khi hiÖu chØnh mµu s¾c cña ¶nh ta cã thÓ vËn dông ®iÒu kiÖn trªn ®Ó t¨ng hoÆc gi¶m c−êng ®é cña mét mµu. - Color Levels: Gi¸ trÞ ®èi nghÞch cña mçi bé mµu (-100 -> 100) Cyan Ù Red Magenta Ù Green Yellow Ù Blue - Tone Balance: Lùa chän ¸p lùc s¸ng tèi cña hiÖu chØnh Shadows Tèi Midtones Trung b×nh HighLights S¸ng e/ Brightness/ Contrast HiÖu chØnh ®é s¸ng tèi cña ¶nh - Brightness: T¨ng hoÆc gi¶m ®é s¸ng - Contrast: T¨ng hoÆc gi¶m ®é s¾c f/ Hue/ Saturation (Ctrl + U) HiÖu chØnh ®é s¾c cña mµu - Hue - Saturetion: HiÖu chØnh s¾c ®é mµu - Lightness: HiÖu chØnh ®é s¸ng cña mµu g/ Desaturate (Ctrl + Shift + U) Lµm gi¶m bít s¾c ®é cña mµu h/ Replace Color Ph−¬ng ph¸p t¨ng c−êng thªm mµu - BÊm chuét vµo vïng trªn ¶nh cÇn hiÖu chØnh mµu - Fuzziness: Më réng hoÆc thu hÑp vïng hiÖu chØnh - Transform: BÊm kÐo chuét vµo c¸c nót (tam gi¸c) i/ Selective Color Lùa chän mµu cÇn hiÖu chØnh (ChØ c¸c mµu cã trªn ¶nh míi cã hiÖu øng khi chØnh) - Color: Lùa chän kªnh mµu cÇn hiÖu chØnh - NhËp gi¸ trÞ cña tõng mµu kÕt hîp cho phï hîp víi yªu cÇu k/ Channel Mixer Ph−¬ng ph¸p tæng hîp kªnh mµu - Output Channel: Chän kªnh mµu ra - Source Channels: Thay ®æi c¸c gi¸ trÞ cña mµu nguån ®Ó t¹o hiÖu øng mµu
 • 10. beginer http://dohoavn.net - Constant: HiÖu chØnh h»ng sè mµu (cã ¶nh h−ëng ®Õn mµu cña ¶nh) m/ Invert (Ctrl + I) ChuyÓn sang d¹ng ¶nh ©m b¶n n/ Variations HiÖu chØnh mµu b»ng ph−¬ng ph¸p tæng hîp - Original: ¶nh gèc - Current Pick: ¶nh ®ang hiÖu chØnh - More...: T¨ng c−êng mµu - Lighter: T¨ng s¸ng - Darker: T¨ng tèi (Fine Ù Coarse ¸p lùc cña mçi lÇn hiÖu chØnh mµu hoÆc ®é s¸ng tèi) Bµi tËp 1. Më File ¶nh ®en tr¾ng (gi¸o viªn ®Ò ra) chuyÓn sang d¹ng ¶nh mµu vµ l−u víi tªn Btap31.PSD 2. Më File ¶nh Btap31.PSD chuyÓn mµu cho tõng phÇn ®Ó cã ®−îc mét b¶n ¶nh mµu hoµn thiÖn 3. T¹o ¶nh míi (9x12) vµ copy mét phÇn cña ¶nh ®ªn tr¾ng kh¸c (gi¸o viªn ®Ò ra) sau ®ã hiÖu chØnh b»ng ph−¬ng ph¸p tæng hîp mµu. L−u File ¶nh víi tªn Btap32.PSD
 • 11. beginer http://dohoavn.net Bµi 4: Lµm viÖc víi líp * Trong khi hiÖu chØnh ¶nh ta cã thÓ lång ghÐp hoÆc t¸ch c¸c phÇn ¶nh phøc t¹p thµnh tõng phÇn riªng biÖt. Mçi phÇn ¶nh riªng biÖt ®−îc ®Æt trªn mét líp trong suèt (phÇn cã ¶nh trªn líp sÏ che khuÊt c¸c phÇn cña líp d−íi, phÇn kh«ng cã ¶nh lµ trong suèt cho phÐp hiÓn thÞ phÇn ¶nh cña líp d−íi) 1. Thao t¸c c¬ b¶n trªn líp ¶nh Më File ¶nh Chän Windows -> Show Layers (hiÖn hép tho¹i liÖt kª toµn bé c¸c líp cã trong ¶nh) + ChuyÓn ®Õn lµm viÖc t¹i mét líp: BÊm chuét vµo líp cÇn chuyÓn ®Õn lµm viÖc (phÝa tr−íc cña líp cã biÓu t−îng chæi) + BËt, t¾t líp ¶nh: BÊm chuét vµo biÓu t−îng Indicates Layer Visibility (h×nh m¾t) + Thay ®æi trËt tù cña líp (trªn/d−íi): BÊm chuét vµo tªn líp ¶nh, kÐo lªn trªn hoÆc xuèng d−íi ®Ó thay ®æi trËt tù + Thay ®æi thuéc tÝnh chung cho mét líp: Nh¸y kÐp chuét vµo líp cÇn hiÖu chØnh (hiÖn hép tho¹i) - Name: Tªn cña líp - Opacity: ¸p lùc s¸ng tèi cña líp - Mode: ChÕ ®é tæng hîp cña líp víi líp ¶nh d−íi - Blend If: Lùa chän mµu cÇn hoµ trén - This Layer: §iÒu chØnh líp hiÖn hµnh - Underlying: §iÒu chØnh líp d−íi Chó ý: Cã thÓ thay ®æi ¸p lùc vµ chÕ ®é tæng hîp cña líp hiÖn hµnh b»ng c¸ch chän trùc tiÕp gi¸ trÞ trong hép tho¹i Layers + Thªm líp míi: Ctrl + Shift + N -> Gâ tªn cho líp (Name) + Xo¸ líp hiÖn hµnh: Chän Layer -> Delete Layer + Copy líp hiÖn hµnh sang mét líp míi: Chän Layer -> Duplicate Layer (hiÖn hép tho¹i) - As: Gâ tªn cho líp míi - Document: Lùa tªn File ¶nh l−u líp Copy + Hîp líp hiÖn hµnh xuèng líp d−íi: Ctrl + E hoÆc Ctrl + Shift + E (hîp toµn bé c¸c líp cã trong ¶nh) 2. T¹o mÆt n¹ líp
 • 12. beginer http://dohoavn.net * MÆt n¹ cã chøc n¨ng che khuÊt c¸c vïng ¶nh lùa chän vµ chuyÓn vïng ®ã thµnh gtrong suèt nh−ng thùc tÕ vÉn gi÷ nguyªn b¶n gèc cña ¶nh (gióp cho qu¸ tr×nh lång ghÐp ¶nh ®−îc thuËn tiÖn vµ chuÈn x¸c h¬n) T¹o File ¶nh gèc (Ctrl + N) Copy phÇn ¶nh cÇn lång ghÐp tõ File kh¸c vµo ¶nh gèc ChuyÓn ®Õn lµm viÖc t¹i líp ¶nh võa Copy Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o mÆt n¹ (trªn líp ¶nh lång ghÐp) Chän Windows->Show Layer (hiÖn hép tho¹i) - BÊm chän biÓu t−îng Add Layer Mark - Chän Windows->Show Swatchess (hiÖn hép tho¹i liÖt kª mµu) -> BÊm chän mµu t−¬ng øng (§en: hiÖn ¶nh & Tr¾ng: Èn vïng ¶nh lång ghÐp) vµ t« ®Ó t¨ng c−êng hiÖu qu¶ lång ghÐp. Bµi tËp: 1. Thùc hiÖn thao t¸c lång mét phÇn ¶nh (phô) vµo mét ¶nh gèc (yªu cÇu cña gi¸o viªn). Sö dông ph−¬ng ph¸p mÆt n¹ ¶nh vµ hiÖu chØnh cho hîp lý b»ng c¸ch tu söa mÆt n¹, l−u ¶nh lµm võa xö lý víi tªn Btap41.PSD 2. KÕt hîp ph−¬ng ph¸p t¹o mÆt n¹ vµ hiÖu chØnh ¶nh ®Ó ®iÒu chØnh mét ¶nh (gi¸o viªn ®Ò ra)
 • 13. beginer http://dohoavn.net Bµi 5: HiÖu chØnh kÝch cì vµ xoay ¶nh * Trong khi lång ghÐp ¶nh chóng ta th−êng ph¶i thay ®æi kÝch cì cña mét phÇn ¶nh nµo ®ã ®Ó cã thÓ phï hîp víi 1. Thao t¸c hiÖu chØnh vïng chän hoÆc líp hiÖn hµnh + BÊm chän líp ¶nh hoÆc vïng ¶nh trªn líp cÇn hiÖu chØnh + Chän Edit->Transform sÏ cho c¸c lùa chän hiÖu chØnh sau: - Scale Phãng to, thu nhá ¶nh chän - Rotate Xoay vïng ¶nh chän - Skew KÐo x« ¶nh - Distort Bãp mÐo ¶nh - Perspective Bãp mÐo ¶nh ®èi xøng (Sau khi chän mét trong sè c¸c chøc n¨ng trªn, bÊm kÐo chuét t¹i c¸c ®iÓm gãc ¶nh ®Ó hiÖu chØnh cho phï hîp) - Numeric HiÖu chØnh kÝch cì vµ xoay ¶nh b»ng gi¸ trÞ thùc (nhËp vµo gi¸ trÞ phãng to, thu nhá hoÆc gãc xoay ¶nh) - Rotate 1800 Xoay ¶nh chän 1800 - Rotate 900 CW Xoay ¶nh 900 ng−îc chiÒu kim ®ång hå - Rotate 900 CCW Xoay ¶nh 900 xu«i chiÒu kim ®ång hå - Flip Horizontal LËt ¶nh theo chiÒu ngang - Flip Vertical LËt ¶nh theo chiÒu däc Chó ý: Cã thÓ thùc hiÖn phãng to, thu nhá hoÆc xoay ¶nh b»ng c¸ch gâ t¾t Ctrl + T (Xoay hoÆc phãng to, thu nhá) 2/ HiÖu chØnh toµn ¶nh + Chän Image->Rotate Canvas cho c¸c lùa chän: - 1800 Xoay toµn ¶nh 1800 - 900 CW Xoay toµn ¶nh 900 ng−îc chiÒu kim ®ång hå - 900 CCW Xoay toµn ¶nh 900 xu«i chiÒu kim ®ång hå - Flip Horizontal LËt toµn ¶nh theo chiÒu ngang - Arbitrary NhËp gi¸ trÞ hiÖu chØnh b»ng sè thùc - Flip Vertical LËt toµn ¶nh theo chiÒu däc Chó ý: Thao t¸c trªn sÏ hiÖu chØnh toµn bé c¸c líp cã trong ¶nh hiÖn hµnh 3/ Thay ®æi kÝch cì thùc cña ¶nh tr−íc khi in
 • 14. beginer http://dohoavn.net a. Thùc hiÖn in toµn ¶nh + Më ¶nh cÇn In + Chän Image->Image side (hiÖn hép tho¹i) - Pixel Dimension: Kho¶ng c¸ch thùc cña ¶nh theo Widthvµ Height - Print side: KÝch cì thùc cña ¶nh (ng−êi sö dông ®−îc phÐp thay ®æi) - Resolution: §é ph©n gi¶i cña ¶nh Chó ý: Khi thay ®æi kÝch cì cña ¶nh trong hép Print side - Theo ®óng tû lÖ: Lùa chän Constrain Propotions - KÝch cì tù do: Huû bá lùa chän Constrain Propotions b. Chia ¶nh thµnh nhiÒu phÇn nhá + Më ¶nh gèc + Chän Image->Canvas Side (hiÖn hép tho¹i) - Anchor: BÊm chän gãc c¹nh cÇn lÊy (thÓ hiÖn b»ng hép ph©n chia) - Width: NhËp chiÒu réng cña khung - Height: NhËp chiÒu cao cña khung BÊm chän OK (thu ®−îc mét ¶nh míi cã kÝch th−íc lùa chän vµ vÞ trÝ øng víi x¸c ®Þnh trong Anchor)
 • 15. beginer http://dohoavn.net Bµi 6: Lµm viÖc víi kªnh mµu * Th«ng th−êng mçi ¶nh mµu ®−îc tæng hîp bëi tËp hîp mét sè mµu chuÈn - Grayscale: TËp bëi 2 mµu ®en vµ tr¾ng - RGB: TËp hîp bëi 3 mµu RGB (t−¬ng øng víi 3 kªnh mµu chuÈn) - CMYK: TËp hîp bëi 4 mµu (t−¬ng øng víi 4 kªnh mµu chuÈn) - Multiple channel: ChÕ ®é ¶nh ®a kªnh mÇu (cho phÐp ng−êi sö dông t¹o thªm mét sè kh«ng giíi h¹n kªnh mµu míi) * Ta cã thÓ sö dông ph−¬ng thøc t¨ng hoÆc gi¶m kªnh mµu ®ång thêi hiÖu chØnh chi tiÕt tõng kªnh ®Ó cã ®−îc mét ¶nh mµu chuÈn (cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p nµy ®Ó phôc chÕ mµu ¶nh) 1/ Thao t¸c c¬ b¶n trªn kªnh mµu Më File ¶nh gèc Chän Windows->Show Channel (hiÖn hép tho¹i Channel liÖt kª toµn bé c¸c kªnh mµu cã trong ¶nh) + BËt hoÆc t¾t mét kªnh mµu BÊm chuét vµo biÓu t−îng Indicates Channel Visibility (biÓu t−îng m¾t) + Thªm mét kªnh mµu míi (¸p dông cho toµn ¶nh) BÊm chän Create New Channel trªn hép Channel + Lo¹i bá mét kªnh mµu BÊm ph¶i chuét vµo kªnh mµu cÇn lo¹i bá vµ chän Delete Channel + Copy kªnh mµu BÊm ph¶i chuét vµo kªnh mµu cÇn Copy, chän Duplicate Channel (hiÖn hép tho¹i) - As Gâ vµo tªn kªnh míi - Document Chän File l−u tr÷ kªnh (th−êng ®Æt trùc tiÕp trªn File hiÖn hµnh) BÊm chän OK + §Æt l¹i thuéc tÝnh cho mét kªnh Nh¸y kÐp chuét vµo kªnh mµu cÇn hiÖu chØnh, xuÊt hiÖn hép tho¹i cho c¸c hiÖu chØnh chi tiÕt: - Name Tªn cña kªnh hiÖn hµnh
 • 16. beginer http://dohoavn.net - Color Indicate Lùa chän hiÖu øng mµu cña kªnh ®èi víi toµn ¶nh - Color BÊm chän mµu vµ thay ®æi ¸p lùc cña mµu trªn kªnh (Opacity) Chó ý: * Trong phÇn Color Indicate cho ba lùa chän - Masked Areas ¸p dông kªnh nh− mét vïng chän ¶nh - Selected Areas ChØ ¸p dông cho mét vïng chän trªn kªnh míi t¹o - Spot Color ¸p dông hiÖu chØnh mµu cho toµn ¶nh (kh«ng cã kh¶ n¨ng phôc håi ph−¬ng thøc kh¸c) * Khi cÇn hiÖu chØnh mµu cho ¶nh b»ng ph−¬ng ph¸p hiÖu chØnh kªnh ta nªn lùa chän tr−íc vïng ¶nh vµ lùa chän Selected Areas (Channel Option) 2/ T¹o kªnh mµu ¸p dông cho mét vïng ¶nh a. T¹o kªnh trªn vïng chän ¶nh + Lùa chän vïng ¶nh cÇn hiÖu chØnh mµu + BÊm chän Save Selection As Channel (trong hép Channel) + Nh¸y kÐp chuét vµo kªnh mµu võa t¹o: - Channel Gâ vµo tªn cho kªnh - Color Indicates Lùa chän Selected Areas - Color Lùa chän mµu vµ thay ®æi l¹i ¸p lùc (Opacity) b. ChuyÓn kªnh mµu thµnh vïng chän: + BÊm chän kªnh mµu t−¬ng øng + BÊm chän biÓu t−îng Load Channel As A Selection (ta thu ®−îc mét biªn chän øng víi ¸p dông mµu cña kªnh) Ghi chó: Ngoµi ph−¬ng thøc ®æ mµu cho ¶nh ®· häc ë phÇn tr−íc, ta cã thÓ ¸p dông ph−¬ng thøc thªm bít vµ hiÖu chØnh kªnh mµu ®Ó cã ®−îc ¶nh hiÖu chØnh mµu hoµn thiÖn.
 • 17. beginer http://dohoavn.net Bµi 7: T¹o ch÷ trong photoshop 1. Sö dông c«ng cô t¹o ch÷ a. T¹o ch÷ trªn mét líp míi + BÊm chän c«ng cô 2.7.1 (Type tool - ch÷ ngang) hoÆc 2.7.3 (Vertical type tool - ch÷ däc) + BÊm chuét vµo ¶nh (vÞ trÝ bÊt kú) xuÊt hiÖn hép tho¹i Type tool - Font Chän Font vµ kiÓu ch÷ - Size KÝch cì ch÷ - Kerning §é kÐo d·n ch÷ - Leading - Color Chän mµu ch÷ - Hép tho¹i cho phÐp gâ vµo néi dung ch÷ -> BÊm chän OK * Thao t¸c hiÖu chØnh + DÞch chuyÓn ch÷: BÊm chän c«ng cô 2.1 (Move tool) -> bÊm kÐo chuét ®Ó dÞch chuyÓn ch÷ + Thay ®æi l¹i néi dung vµ thuéc tÝnh ch÷: HiÖn hép tho¹i Layer -> nh¸y kÐp chuét vµo tªn cña líp ch÷ cÇn söa (hiÖn hép tho¹i Type tool - hiÖu chØnh l¹i cho phï hîp -> OK) b. T¹o biªn chän d¹ng ch÷ trªn líp ¶nh hiÖn hµnh + ChuyÓn ®Õn líp ¶nh cÇn t¹o biªn ch÷ + Chän c«ng cô 2.7.2 (Type mask tool - biªn ch÷ ngang) hoÆc 2.7.4 (Vertical type mask tool - biªn ch÷ däc) + BÊm chuét vµo ¶nh (vÞ trÝ gâ ch÷) xuÊt hiÖn hép tho¹i Type tool - Font Chän Font vµ kiÓu ch÷ - Size KÝch cì ch÷ - Kerning §é kÐo d·n ch÷ - Leading DÞch chuyÓn so víi Base line - Tracking Co d·n ký tù - Hép tho¹i cho phÐp gâ vµo néi dung ch÷ -> BÊm chän OK (thu ®−îc 1 biªn chän ch÷ t−¬ng øng trªn líp hiÖn hµnh) * Thao t¸c hiÖu chØnh - DÞch chuyÓn biªn chän ch÷: Lùa c«ng cô chän vïng ¶nh, bÊm kÐo chuét vµo biªn ch÷ ®Ó chuyÓn ®Õn vÞ trÝ míi
 • 18. beginer http://dohoavn.net - Phãng to, thu nhá biªn chän ch÷: Chän Select->Transform Selection -> bÊm kÐo chuét t¹o c¸c gãc ®Ó phãng to, thu nhá vµ xoay cho phï hîp Chó ý: C¸c thao t¸c lµm viÖc víi biªn chän ch÷ hoµn toµn gièng nh− lµ viÖc víi c¸c vïng chän th«ng th−êng kh¸c 2/ C¸c hiÖu øng ®Æc biÖt ®èi víi ch÷ a. Ch÷ t¹o trùc tiÕp trªn líp míi * T¹o ch÷ bãng b»ng tay + Gâ ch÷ trùc tiÕp trªn líp míi (C«ng cô 2.7.1 hoÆc 2.7.3) + Copy líp ch÷ võa t¹o thµnh mét líp míi (PhÇn häc cña bµi 4) + Thay ®æi mµu s¾c vµ vÞ trÝ cña c¶ hai líp ch÷ võa t¹o ®Ó nhËn ®−îc kÕt qu¶ bãng ®æ Chó ý: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p hiÖu chØnh (KÐo x«, xoay, lËt líp ch÷ d−íi) ®Ó t¹o c¸c hiÖu øng kh¸c * T¹o hiÖu øng b»ng c«ng cô cã s½n + Gâ ch÷ trùc tiÕp trªn líp míi (C«ng cô 2.7.1 hoÆc 2.7.3) + Chän Layer -> Effects (cho c¸c lùa chän sau) - Drop Shadows HiÖu øng bãng ®æ -> Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp bãng vµ ch÷ -> Opacity ¸p lùc s¸ng tèi cña bãng -> Angle Gãc chiÕu s¸ng -> Distance Kho¶ng c¸ch cña bãng ®èi víi ch÷ -> Blur §é nhoÌ cña bãng -> Intentsity¸p lùc s¸ng tèi cña bãng - Inner Shadows HiÖu øng s¸ng miÒn trong (d¹ng ch÷ næi) -> Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp bãng vµ ch÷ -> Opacity ¸p lùc s¸ng tèi cña bãng -> Angle Gãc chiÕu s¸ng -> Distance Kho¶ng c¸ch cña bãng ®èi víi ch÷ -> Blur §é nhoÌ cña bãng -> Intentsity¸p lùc s¸ng tèi cña bãng - Outer Glow HiÖu øng viÒn ngoµi -> Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp bãng vµ ch÷
 • 19. beginer http://dohoavn.net -> Opacity ¸p lùc s¸ng tèi cña bãng -> Blur §é nhoÌ cña bãng -> Intentsity¸p lùc s¸ng tèi cña bãng - Inner Glow HiÖu øng viÒn trong -> Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp bãng vµ ch÷ -> Opacity ¸p lùc s¸ng tèi cña bãng -> Blur §é nhoÌ cña bãng -> Intentsity¸p lùc s¸ng tèi cña bãng -> Lùa chän Center (h−íng vµo t©m) hoÆc Edge (¸p dông ngoµi viÒn) - Bevel And Emboss Næi viÒn bao quanh hoÆc ch÷ næi -> Highlight S¾c ®é cña miÒn s¸ng . Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp . Opacity ¸p lùc cña miÒn s¸ng -> Shadows S¾c ®é cña miÒn tèi . Mode Ph−¬ng thøc kÕt hîp . Opacity ¸p lùc cña miÒn tèi -> Style Lùa chän kiÓu hiÖu øng . Outer Bevel Næi to¶ ®Òu ra ngoµi . Inner Bevel Næi trßn cuÊn vµo trong . Emboss Næi ®Òu vµo trong vµ ra ngoµi . Pillow Emboss KÕt hîp næi vµ ch×m ch÷ trong ¶nh -> Angle Gãc chiÕu s¸ng -> Depth S¾c ®é cña hiÖu øng -> Blur §é nhoÌ cña hiÖu øng -> Up (h−íng xuèng d−íi) - Down (h−íng lªn trªn) Chó ý: Khi chän mét trong sè c¸c hiÖu øng trªn, t¹i hép tho¹i t−¬ng øng ph¶i bÊm chän Apply ®Ó chÊp nhËn kÕt qu¶ cña hiÖu øng b. Sö dông biªn ch÷ t¹o hiÖu øng (ch÷ ch×m trong ¶nh) + Lùa chän líp ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng + T¹o biªn ch÷ theo chiÒu ngang (C.cô 2.7.2) hoÆc däc (C.cô 2.7.4) + L−u biªn ch÷ vµo m¸y víi tªn ®¹i diÖn bÊt kú (¸p dông bµi 2)
 • 20. beginer http://dohoavn.net + Xo¸ vïng ¶nh n»m trong biªn chän ch÷ (Ctrl + X) + LÊy l¹i vïng biªn chän ®· l−u tr−íc ®ã (¸p dông bµi 2) + Chän Select -> Feather (Ctrl + Alt + D) vµ nhËp vµo gi¸ trÞ ®é mÞn ¶nh tõ 3->5 (¸p dông bµi 2) + Dïng c«ng cô t« mµu (¸p dông bµi 1) vµ lùa chän mµu t« sao cho ®èi nghÞch víi mµu cña ¶nh trªn líp hiÖn hµnh ®Ó t¹o hiÖu øng s¸ng ngoµi biªn chän, Gâ Ctrl + V (d¸n ¶nh ®· xo¸ tr−íc ®ã - T¹o ra mét líp míi) -> Gâ Ctrl + D (xo¸ biªn chän) -> Dïng c«ng cô 2.1 ®Ó dÞch chuyÓn líp ¶nh ch÷ võa d¸n (thu ®−îc hiÖu øng ch÷ ch×nh trong ¶nh)
 • 21. beginer http://dohoavn.net Bµi 8: Bé läc ¶nh cña photoshop 1. Bé läc mÞn ¶nh + Lùa chän líp ¶nh cÇn lµm mÞn (cã thÓ lùa chän chi tiÕt mét vïng trªn líp ¶nh) + Chän Filter->Noise (cã c¸c lùa chän hiÖu øng) * Add Noise T¨ng c−êng ®é s¹n cña ¶nh - Amount §é dµy cña s¹n ¶nh - Uniform Theo khu©n mÉu chuÈn (®é s¹n ®ång ®Òu) - Gaussian §é s¹n kh«ng ®ång ®Òu vÒ s¾c ®é vµ ®é nÐt - Lùa chän Monochromatic lµm cho c¸c h¹t s¹n trë thµnh ®¬n s¾c * Despeckle T¨ng c−êng ®é mÞn cña ¶nh * Dust & Scratches HiÖu chØnh c¸c hiÖu øng mÞn vµ s¹n cña ¶nh - Radius B¸n kÝnh cña ®iÓm ¶nh - Threshold Ph©n líp ¸p lùc (nªn kÕt hîp viÖc thay ®æi hai gi¸ trÞ trªn ®Ó t¨ng c−êng hiÖu øng mÞn vµ s¹n ¶nh) * Median T¨ng c−êng ®é mÞn cña ¶nh b»ng c¸ch t¨ng gi¸ trÞ Radius (b¸n kÝnh ®iÓm mµu ¶nh) 2. Bé läc lµm nhoÌ ¶nh + Lùa chän líp ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng nhoÌ + Chän Filter -> Blur (cho c¸c lùa chän sau) * Blur Lµm nhoÌ ¶nh * Blur more T¨ng thªm ®é nhoÌ * Gaussian blur Lµm nhoÌ b¨ng ph−¬ng ph¸p t¨ng ®é lín cña ®iÓm ¶nh (thay ®æi gi¸ trÞ Radius) * Motion blur Lµm nhoÌ theo ph−¬ng ph¸p ®iÓm ¶nh vµ chØ thÞ h−íng nhoÌ + Angle Gãc h−íng nhoÌ + Distance ¸p lùc nhoÌ * Radial Blur Lµm nhoÌ theo ph−¬ng ph¸p xo¸y + Amount ¸p lùc cña xo¸y
 • 22. beginer http://dohoavn.net + Blur center BÊm chuét vµo vÞ trÝ bÊt kú lµm t©m xo¸y + Blur Method Ph−¬ng thøc xo¸y (Spin <=> Xo¸y trßn; Zoom <=> Xo¸y theo t©m) + Quality ChÊt l−îng xo¸y - Draft YÕu - Good Trung b×nh - Best M¹nh * Smart blur Lµm nhoÌ tæng hîp + Radius Thay ®æi b¸n kÝnh cña ®iÓm ¶nh + Threshold ¸p lùc cña hiÖu øng (phô thuéc vµo gi¸ trÞ Radius) + Quality Lùa chän hiÖu qu¶ cña hiÖu øng + Mode Ph−¬ng thøc tæng hîp 3/ Bé läc tæng hîp + Lùa chän vïng ¶nh cÇn hiÖu chØnh + Chän Filter->Distort (cho c¸c lùa chän) • Diffuse Glow... T¹o c¸c h¹t s¹n ¶nh + Graininess MËt ®é h¹t s¹n + Glow Amount Thay ®æi ®é s¸ng tèi chung cña toµn ¶nh + Clear Amount Lµm gi¶m hoÆc t¨ng ¸p lùc cña gi¸ trÞ Glow Amount • Glass... HiÖu øng lång kÝnh + Distortion ¸p lùc cña hiÖu øng + Smoothness §é mÞn cña hiÖu øng + Texture Chän vËt liÖu cña hiÖu øng + Scaling §é phãng to, thu nhá • Ocean Ripple.. HiÖu øng kh«ng gian n−íc + Ripple size §é lín cña c¸c gîn sãng + Ripple Magnitude ¸p lùc cña hiÖu øng • Pinch... HiÖu øng låi vµ lâm cho vïng ¶nh + Amount ChuyÓn hiÖu øng tõ låi sang lâm • Polar Coordinates... Xo¾n t©m + Rectangular to polar Xo¾n tõ t©m
 • 23. beginer http://dohoavn.net + Polar to Rectangular Xo¾n trßn • Ripple... HiÖu øng gîn sãng + Amount ¸p lùc cña gîn sãng + Size Chän kÝch cì • Shear... UÊn ¶nh tù do + Wrap Around T« kÝn/ Repeat Edge Pixels Gi÷ nguyªn khæ ¶nh + BÊm kÐo chuét vµo ®−êng trªn ®å thÞ ®Ó kÐo ¶nh • Spherize... HiÖu øng låi, lâm cña ¶nh + Amount ChuyÓn tõ låi sang lâm + Mode Lùa chän h−íng cña hiÖu øng • Twirl... HiÖu øng xo¾n ¶nh + Angle Thay ®æi ¸p lùc xo¾n b»ng gãc xo¾n • Wave... HiÖu øng sãng tõ + Number of GeneratorsSè l−îng cuËn sãng + Wavelength §é dµi ¸p lùc sãng + Amplitude §é tr¬n cña sãng + Scale Tû lÖ phãng cña sãng theo chiÒu ngang vµ däc • ZigZag T¹o c¸c ®−êng Zigzag + Amount ¸p lùc cña ®−êng Zigzag + Ridges T¨ng c−êng ¸p lùc b»ng viÖc thªm mét sè ®−êng Zigzag vµo ¶nh 4/ HiÖu øng t«, tr¸t ¶nh + Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng + Chän Filter -> Render • 3D Transform... HiÖu øng khèi kh«ng gian (chØ dÉn trùc tiÕp) • Lens Flare... HiÖu øng ®Ìn chiÕu + Brightness §é s¸ng tèi cña ®Ìn + Flare Center VÞ trÝ t©m cña ®Ìn chiÕu + Lens Type Lùa chän kiÓu ®Ìn
 • 24. beginer http://dohoavn.net • Lighting Effects... HiÖu øng ®Ìn tr−êng + Style Chän thÓ lo¹i ®Ìn tr−êng + Light Style Chän kiÓu ®Ìn (tr−íc ®ã ph¶i bÊm chän ®Ìn thÓ hiÖn trong hép Lighting Effects) + Thay ®æi c¸c gi¸ trÞ vÒ ¸p lùc cña ®Ìn vµ mµu s¾c cho phï hîp víi yªu cÇu cña ¶nh
 • 25. beginer http://dohoavn.net Bµi 9: Bé läc ¶nh cña photoshop (tiÕp theo) 1. C¸c hiÖu øng + Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng + Chän Filter -> Stylize (cho c¸c lùa chän) • Diffuse... Lµm nhoÌ ph©n v¹ch mµu cña ¶nh (thªm c¸c ®iÓm ¶nh vµo ph©n v¹ch mµu) + Nomal Trung b×nh + Darken Only T¨ng tèi + Lighten Only T¨ng s¸ng • Emboss... HiÖu øng tr¹m kh¾c cña ¶nh + Angle Gãc x©y dùng hiÖu øng + Height §é cao + Amount ¸p lùc s¸ng tèi cña ¶nh • Extrude... HiÖu øng khèi cho ¶nh + Type KiÓu khèi (Blocks <=> Khèi vu«ng; Pyramids <=> Khèi chãp) + Size KÝch cì cña khèi + Depth §é s©u cña khèi + Lùa chän Solid Front Faces sÏ t« toµn bé bÒ mÆt cña khèi • Find Edges... ChuyÓn ¶nh chôp sang d¹ng ®−êng nÐt vÏ s¸ng • Glowing Edges... ChuyÓn ¶nh chôp sang d¹ng ®−êng nÐt vÏ tèi + Edge Width §é dµy cña ®−êng nÐt + Edge Brightness§é s¸ng cña ®−êng nÐt + Smoodness §é mÞn cña ®−êng nÐt • Tiles... Chia ¶nh thµnh c¸c khung ¶nh nhá + Number of Tiles Sè l−îng « + Maximum Offset Sè ®èi t−îng t¹o thªm + Lùa chän Inverse Image ®Ó t« viªn cña c¸c khung • Trace Contour... ChuyÓn ¶nh sang d¹ng ®−êng nÐt
 • 26. beginer http://dohoavn.net + Level Møc ®é chuyÓn + Edge H−íng chuyÓn (Upper Lªn trªn/ Lower Xuèng d−íi) • Wind... HiÖu øng giã cuÊn + Menthod Ph−¬ng thøc - Wind NhÑ - Blast Trung b×nh - Stagger M¹nh + Direction H−íng giã - From the Left Tõ bªn tr¸i - From the Right Tõ bªn ph¶i 2. C¸c hiÖu øng vÒ ch×m vµ næi cña ¶nh + Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng + Chän Filter -> Texture cho c¸c lùa chän • Craquelure... T¹o c¸c h»n khèi + Crack Spacing §é réng cña c¸c ®−êng ph©n v¹ch + Crack Depth §é s©u cña c¸c ®−êng ph©n v¹ch + Crack Brightness §é s¸ng tèi cña c¸c ®−êng ph©n v¹ch • Grain... T¹o c¸c h¹t s¹n ¶nh + Intensity §é s¾c cña s¹n + Contrast §é s¸ng tèi cña mµu ¶nh • Mosaic Tiles... T¹o c¸c « khèi næi + Tile Size kÝch cì cña khèi + Grout Width §é réng cña c¸c vïng ch×m + Lighten Grount §é s¸ng cña c¸c vïng ch×m • Patchwork... T¹o khèi kh«ng gian + Square Size KÝch cì cña khèi + Relief Kho¶ng ph©n c¸ch ngang cña c¸c khèi • Stained Glass...T¹o c¸c m¹ng l−íi + Cell size KÝch cì cña m¹ng l−íi + Border Thichness §é dµy cña ®−êng viÒn
 • 27. beginer http://dohoavn.net + Light Intensity §é s¾c cña viÒn • Texturizer... HiÖu øng v»n + Texture Lùa chän kiÓu hiÖu øng + Scaling Gi¸ trÞ phãng + Relief ¸p lùc s¸ng tèi + Light Direction VÞ trÝ ®Ìn chiÕu cña hiÖu øng 3. Bé läc hiÖu øng vÏ + Lùa chän vïng ¶nh cÇn t¹o hiÖu øng + Chän Filter -> Brush Strokes • Accented Edges ChuyÓn s¶ng sang thÓ hiÖn d¹ng nÐt vÏ + Edge Width §é dµy cña nÐt + Edge Brightness§é s¸ng tèi + Smoothness §é mÞn cña ®−êng viÒn • Angle Strokes HiÖu øng cuÊn nÐt vÏ + Direction Balance C©n b»ng h−íng cuÊn + Stroke Length §é dµi cña nÐt chæi quÐt + Sharpness ¸p lùc thÓ hiÖn cña chæi quÐt • Dark Strokes ChuyÓn sang hiÖu øng tèi + Balance Gi¸ trÞ c©n b»ng + Black Intensity T¨ng gi¸ trÞ tèi + White Intensity T¨ng gi¸ trÞ s¸ng • Ink OutLines T¹o hiÖu øng mèc ¶nh + Stroke Length §é dµi cña ¸p lùc + Dark Intensity T¨ng gi¸ trÞ tèi + Light Intensity T¨ng gi¸ trÞ s¸ng • Spatter HiÖu øng viÒn mµu + Spray Radius B¸n kÝnh cña c¸c nÐt + Smoothness §é mÞn cña nÐt Chó ý: C¸c hiÖu øng cßn l¹i trong lùa chän Filter häc viªn tù t×m hiÓu dùa theo vèn kiÕn thøc ®· häc trong phÇn bµi 8 vµ bµi 9.
 • 28. beginer http://dohoavn.net Bµi 10: Chän vïng ¶nh b»ng ®−êng dÉn Trong khi chän ¶nh nÕu dïng c¸c c«ng cô vµ chøc n¨ng ®· häc ë c¸c phÇn tr−íc th× thao t¸c chän chØ lµ t−¬ng ®èi vµ ®ßi hái thêi gian nhiÒu cho thao t¸c lùa chän. B»ng ph−¬ng ph¸p ®−êng dÉn ta cã thÓ chän t−¬ng ®èi mét vïng ¶nh sau ®ã sö dông c¸c c«ng cô hiÖu chØnh biªn ®−êng dÉn ®Ó cã ®−îc mét vïng chän ¶nh tuyÖt ®èi chÝnh x¸c. 1/ C¸c thao t¸c t¹o ®−êng dÉn a. Sö dông c¸c c«ng cô vÏ ®−êng dÉn Lùa chän c«ng cô 1.7 (P) sÏ cã c¸c chøc n¨ng t¹o ®−êng dÉn nh− sau: 1.7.1 Pen Tool T¹o ®−êng dÉn b»ng c¸ch chän liªn tiÕp c¸c ®iÓm (cã thÓ bÊm kÐo chuét t¹i mçi ®iÓm chän ®Ó uÊn ®−êng cong võa t¹o) 1.7.2 Magnetic Pen Tool T¹o ®−êng dÉn b»ng c¸ch bÊm kÐo chuét ®i qua ph©n v¹ch mµu cña ¶nh (sÏ t¹o ®−îc mét ®−êng dÉn ®i qua ph©n v¹ch mµu ®ã) 1.7.3 FreeForm Pen Tool T¹o ®−êng dÉn b»ng c¸ch bÊm kÐo chuét ®Ó vÏ ®−êng tù do Chó ý: Khi vÏ ®−êng dÉn cÇn ph¶i t¹o khÐp kÝn ®Ó cã kh¶ n¨ng chuyÓn thµnh biªn chän ¶nh b. ChuyÓn biªn chän thµnh mét ®−êng dÉn + Lùa chän vïng ¶nh cÇn hiÖu chØnh (cã thÓ lµ t−¬ng ®èi) + Chän Windows -> Show Paths (hiÖn hép tho¹i Paths) -> BÊm chuét vµo nót Makes Work Path From Selection (nót sè 4 trong hép Path) -> Biªn chän ¶nh sÏ chuyÓn sang dang ®−êng dÉn. 2/ Lµm viÖc víi ®−êng dÉn a. HiÖu chØnh ®é b¸m s¸t ®−êng dÉn vµo vïng ¶nh chän + T¹o ®−êng dÉn t−¬ng ®èi ®i theo viÒn ¶nh chän + Chän c«ng cô 1.7 (P) cã c¸c lùa chän hiÖu chØnh sau: 1.7.4 Add Anchor Point Tool (+) Thªm mét sè ®Ønh vµo ®−êng dÉn (bÊm chuét vµo vÞ trÝ trªn ®−êng dÉn cÇn thªm ®Ønh) * NÕu ®−a con trá ®Õn ®Ønh nµo ®ã th× ta cã thÓ dÞch chuyÓn vÞ trÝ ®Ønh ®ã hoÆc bÊm kÐo chuét vµo tay vÞn ®Ó uÊn cong ®−êng dÉn. 1.7.5 Delete Anchor Point Tool (-) Xo¸ bít mét sè ®Ønh trªn ®−êng dÉn (bÊm chuét vµo ®Ønh trªn ®−êng dÉn cÇn lo¹i bá)
 • 29. beginer http://dohoavn.net 1.7.6 Direct Selection Tool (A) HiÖu chØnh ®Ønh (bÊm kÐo chuét t¹i mét ®Ønh ®Ó dÞch chuyÓn hoÆc bÊm kÐo chuét t¹i tay vÞ cña ®iÓm ®ã ®Ó uÊn cong) 1.7.7 Convert Point Tool ThiÕt lËp l¹i tay vÞn cña mét ®Ønh bÊt kú (bÊm kÐo chuét t¹i ®iÓm ®Ønh -> t¹o l¹i hai tay vÞn ®Òu t¹i ®Ønh lùa chän) b. ChuyÓn biªn chän sang biªn chän ¶nh + HiÖu chØnh ®−êng dÉn b¸m s¸t vïng ¶nh cÇn lùa chän (b»ng c¸c thao t¸c ë phÇn trªn) + Chän Window -> Show Path (hiÖn hép Path) -> BÊm chän tªn ®−êng dÉn cÇn chuyÓn trong hép Path + BÊm chuét vµo nót Load Path as a Selection (nót sè 3 trong hép Path) -> T¹o ®−îc biªn chän ¶nh b¸m s¸t ®−êng dÉn. c. C¸c thao t¸c l−u tr÷ vµ t« ®−êng dÉn + T¹o ®−êng dÉn + Chän Window -> Show Path (hiÖn hép tho¹i Path) - T« mµu hiÖn hµnh vµo vïng nÒn ®−êng dÉn: BÊm chän nót Fills path with foreground color (nót sè 1) - T¹o nÐt viÒn cña biªn chän b»ng mµu hiÖn hµnh: BÊm chän nót Strokes path with foreground color (nót sè 2) - L−u biªn chän víi mét tªn: BÊm chuét vµo nót () trong hép Path (hiÖn Menu lùa chän) - Chän Save Path - Gâ tªn - OK - T¹o biªn chän míi: BÊm chän nót Creates new path (nót sè 5 trong hép Path) - Xo¸ biªn chän: BÊm chän biªn cÇn xo¸ vµ kÐo vµo biÓu t−îng Deletes curent path (nót sè 6 trong hép Path) Chó ý: - Khi kh«ng muèn thÓ hiÖn ®−êng dÉn trªn ¶nh: BÊm chän nót () trong hép Path (hiÖn Menu lùa chän) - Chän Turn Off Path. - Khi muèn thÓ hiÖn ®−êng dÉn trªn ¶nh: BÊm chuét vµo tªn ®−êng dÉn trong hép Path cÇn thÓ hiÖn.