Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024

Các bài giảng nâng cao theo các chuyên đề thuộc chương trình toán nâng cao lớp 7.

1. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

18 bài giảng Luyện tập chuyên đề

Số hữu tỉ. Số thực - Bài 1

Cơ bản 25160 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 18374 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Số hữu tỉ. Số thực - Bài 2

Cơ bản 14658 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 10770 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Số hữu tỉ. Số thực - Bài 3

Nâng cao 11395 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 8244 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Số hữu tỉ. Số thực - Bài 4

Nâng cao 9359 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 6487 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Số hữu tỉ. Số thực - Bài 5

Nâng cao 9016 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 6678 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Số hữu tỉ. Số thực - Bài 6

Nâng cao 8820 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 5935 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Số hữu tỉ. Số thực - Bài 7

Nâng cao 8152 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 5216 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Số hữu tỉ. Số thực - Bài 8

Nâng cao 6961 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 4477 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Số hữu tỉ. Số thực - Bài 9

Nâng cao 6648 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 4154 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

2. CHUYÊN ĐỀ TỈ LỆ THỨC - DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

16 bài giảng Luyện tập chuyên đề

Bài 1: Tìm giá trị của các số

Nâng cao 12072 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 6857 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 2: Tìm giá trị của các số

Cơ bản 9066 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 5598 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 3: Chứng minh dãy tỉ số bằng nhau

Nâng cao 8762 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 4848 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

Cơ bản 6524 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 4137 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức

Nâng cao 5860 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 3473 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức

Nâng cao 5100 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 3137 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 7: Chứng minh tỉ lệ thức bằng nhau

Nâng cao 5564 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 2950 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 8: Một số bài toán thực tế

Nâng cao 3872 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 2860 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

3. CHUYÊN ĐỀ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

14 bài giảng Luyện tập chuyên đề

Bài 1. Tổng quát về giá trị tuyệt đối

Nâng cao 6800 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 3939 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 2. Rút gọn hoặc tính giá trị của biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối

Cơ bản 5098 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 3019 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 3. Tìm x trong biểu thức |f(x)| = a

Nâng cao 4149 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 2398 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 4. Tìm x trong biểu thức |f(x)| = g(x)

Nâng cao 4455 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 2638 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 5. Tìm x trong biểu thức |f(x)| = |g(x)|

Nâng cao 3870 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 2388 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 6: Tìm GTLN, GTNN của biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối

Nâng cao 4855 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 2723 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 7: Bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối

Nâng cao 4553 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 2312 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

4. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC - ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

12 bài giảng Luyện tập chuyên đề

Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Nâng cao 6250 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 4099 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Nâng cao 4492 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 2527 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Nâng cao 3083 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 2064 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 4. Hai đường thắng song song

Nâng cao 3146 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 2010 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 5. Tiên đề Ơ-Clit về hai đường thẳng song song

Nâng cao 3155 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 1893 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 6. Từ vuông góc đến song song

Nâng cao 2866 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 1854 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

5. CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

16 bài giảng Luyện tập chuyên đề

Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận

Nâng cao 4639 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 2421 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 2. Đại lượng tỉ lệ thuận (tiếp theo)

Nâng cao 3162 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 1875 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

Nâng cao 2934 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 1526 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 4. Đại lượng tỉ lệ nghịch (tiếp theo)

Cơ bản 2280 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 1352 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 5. Hàm số

Nâng cao 2773 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 1389 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 6. Hàm số (tiếp theo)

Nâng cao 2009 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 1186 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 7. Mặt phẳng tọa độ

Nâng cao 1993 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 1114 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 8. Đồ thị hàm số

Nâng cao 2151 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Cơ bản 1200 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

6. CHUYÊN ĐỀ TAM GIÁC

14 bài giảng Luyện tập chuyên đề

Bài 1. Tổng ba góc trong tam giác

Nâng cao 5418 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 3017 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 2. Tổng ba góc trong tam giác (tiếp theo)

Nâng cao 3495 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 2134 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 3. Trường hợp bằng nhau của tam giác (cạnh - cạnh - cạnh)

Nâng cao 4004 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 2666 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 4. Trường hợp bằng nhau của tam giác (cạnh - góc - cạnh) - Phần 1

Nâng cao 3603 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 2511 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 5. Trường hợp bằng nhau của tam giác (cạnh - góc - cạnh) - Phần 2

Nâng cao 3228 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 2079 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 6. Trường hợp bằng nhau của tam giác (góc - cạnh - góc)

Nâng cao 3224 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 1664 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 7. Tam giác cân

Nâng cao 4412 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 2099 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

7. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ - ĐƠN THỨC - ĐA THỨC

21 bài giảng Luyện tập chuyên đề

Biểu thức đại số - Phần 1

Cơ bản 5492 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 2958 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Biểu thức đại số - Phần 2

Cơ bản 3197 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 1817 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Biểu thức đại số - Phần 3

Cơ bản 2537 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 1519 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Biểu thức đại số - Phần 4

Cơ bản 2378 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 1545 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Đơn thức

Cơ bản 2504 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 1459 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Đa thức

Cơ bản 2749 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 1625 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Đa thức - Phần 2

Cơ bản 2577 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 1471 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Đa thức - Phần 3

Cơ bản 2084 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 1362 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Đa thức - Phần 4

Cơ bản 1933 lượt học Video Chưa học

0%

Đa thức - Phần 5

Cơ bản 1743 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 1228 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Đa thức - Phần 6

Cơ bản 1960 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
Bài tập về nhà

Nâng cao 1240 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

8. CHUYÊN ĐỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CẠNH VÀ GÓC TRONG MỘT TAM GIÁC

8 bài giảng Luyện tập chuyên đề

Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác

Nâng cao 4693 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
BTVN: Quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác

Nâng cao 1590 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 2. Quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác (tiếp theo)

Nâng cao 2833 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
BTVN: Quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác (tiếp theo)

Cơ bản 1191 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh trong một tam giác (phần 1)

Nâng cao 2516 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
BTVN: Quan hệ giữa ba cạnh trong một tam giác (phần 1)

Nâng cao 1052 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

Bài 4. Quan hệ giữa ba cạnh trong 1 tam giác (tiếp)

Nâng cao 1763 lượt học Video Chưa học

0%

Các bài toán hình nâng cao lớp 7 chương 1 năm 2024
BTVN: Quan hệ giữa ba cạnh trong một tam giác (phần 2)

Nâng cao 955 lượt học Tài liệu Chưa học

0%

9. CHUYÊN ĐỀ CÁC ĐƯỜNG TRONG TAM GIÁC

3 bài giảng Luyện tập chuyên đề

Bài 1. Tính chất đường trung tuyến trong một tam giác - phần 1

Nâng cao 3927 lượt học Video Chưa học

0%

Bài 2. Tính chất đường trung tuyến trong 1 tam giác - phần 2

Nâng cao 2649 lượt học Video Chưa học

0%

Bài 3. Tính chất đường phân giác trong một tam giác

Nâng cao 2630 lượt học Video Chưa học

0%

10. CHUYÊN ĐỀ NGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ ỨNG DỤNG

3 bài giảng Luyện tập chuyên đề

Bài 1. Mở đầu về nguyên lí Dirichlet

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 2. Nguyên lí Dirichlet và các bài toán số học

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới

Bài 3. Nguyên lí Dirichlet và các bài toán hình học

Bài giảng này sẽ được đưa lên vào thời gian tới