Bài tập chương kế toán tài sản cố định năm 2024

Uploaded by

Nguyệt Nguyễn Thị

0% found this document useful (0 votes)

190 views

81 pages

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Download as pptx, pdf, or txt

0% found this document useful (0 votes)

190 views81 pages

Chương 4 - Kế Toán Tài Sản Cố Định

Uploaded by

Nguyệt Nguyễn Thị

Download as pptx, pdf, or txt

Jump to Page

You are on page 1of 81

Search inside document

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Bài tập chương kế toán tài sản cố định năm 2024

 • 1. kế toán tài sản cố định
 • 2. chung kế toán TSCĐ  Xác định đối tượng ghi TSCĐ hợp lý  Phân loại TSCĐ một cách khoa học  Xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ chính xác
 • 3. đối tượng ghi TSCĐ hợp lý  Từng TSCĐ riêng biệt, có kết cấu độc lập và thực hiện một chức năng nhất định hoặc là một tổ hợp liên kết nhiều bộ phận cùng thực hiện một chức năng.
 • 4. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;  Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy;  Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;  Có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên.
 • 5. học kế toán thực hành thực tế học xong làm được việc. Click tại đây >>>
 • 6. TSCĐ một cách khoa học  Theo từng nhóm tùy vào tiêu thức: quyền sở hữu, nguồn hình thành, hình thái biểu hiện, hình thái biểu hiện kết hợp với tính chất đầu tư (TSCĐ HH, VH, thuê TC).
 • 7. giá trị ghi sổ của TSCĐ chính xác  Nguyên giá TSCĐ  Giá trị hao mòn  Gía trị còn lại = Nguyên giá – Giá trị hao mòn
 • 8. giá TSCĐ  Nguyên giá TSCĐ HH: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.  Nguyên giá TSCĐ VH: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự tính.
 • 9. C§ Gi¸ mua s¾ m, trÞ ghi sæ cña TSC§ söa ch÷a Gi¸ Chi phÝ ®­a TS Chi phÝ cÊp x©y dùng vµo sö dông lín, n©ng CPvËn chuyÓn, bèc dì CP l¾p ®Æt, ch¹y thö CP lµm t¨ng lîi Ých PhÝ kho hµng, bÕn b·i thu ®­îc tõ tµi s¶n nh­: Gi¸ mua ThuÕ tr­íc b¹ t¨ng tÝnh n¨ng ho¹t Gi¸ quyÕt to¸n PhÝ hoa hång, m«i giíi ®éng, kÐo dµi thêi gian Gi¸ cÊp ph¸t sö dông
 • 10. Khái niệm: Hao mòn là hiện tượng khách quan làm giảm giá trị và giá trị sử dụng của TSCĐ, còn khấu hao là biện pháp chủ quan trong quản lý nhằm thu hồi lại giá trị đã hao mòn của TSCĐ.  Về phương diện kinh tế, khấu hao cho phép DN phản ánh được giá trị thực của TS, đồng thời giảm lợi nhuận thuần của DN, về phương diện tài chính, khấu hao là một phương tiện tài trợ giúo cho DN thu được phần đã mất của TSCĐ, về phương diện thuế khóa, khấu hao là một khoản chi phí được trừ vào lợi nhuận chịu thuế, về phương diện kế toán, khấu hao là sự ghi nhận giảm giá của TSCĐ.
 • 11. khấu hao  Phương pháp khấu hao đường thẳng;  Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần; và  Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm.
 • 12. thẳng Mức khấu hao phải Giá trị TSCĐ = : Thời gian SD của TSCĐ trích bình quân năm phải khấu hao Trường hợp thời gian sử dụng hay nguyên giá của TSCĐ thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian sử dụng xác định lại hoặc thời gian sử dụng còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian sử dụng đã đăng ký trừ thời gian đã sử dụng) của tài sản cố định. Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời gian sử dụng TSCĐ được xác định là hiệu số giữa nguyên giá TSCĐ và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện đến năm trước năm cuối cùng của TSCĐ đó
 • 13. thẳng- Ví dụ  Công ty A mua một tài sản cố định (mới 100%) với giá ghi trên hoá đơn là 119 triệu đồng, chiết khấu mua hàng là 5 triệu đồng, chi phí vận chuyển là 3 triệu đồng, chi phí lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng.  Biết rằng tài sản cố định có tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, thời gian sử dụng của tài sản cố định doanh nghiệp dự kiến là 10 năm tài sản được đưa vào sử dụng vào ngày 1/1/2004.
 • 14. thẳng- Ví dụ Mức khấu hao phải 119 - 5 + 3 + 3 trích bình quân năm = : 10 năm 120 triệu 12 triệu Sau 5 năm sử dụng, doanh nghiệp nâng cấp tài sản cố định với tổng chi phí là 30 triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 6 năm (tăng 1 năm so với thời gian sử dụng đã đăng ký ban đầu), ngày hoàn thành đưa vào sử dụng là 1/1/2009. •NG mới = 120 + 30 = 150 triệu •Số khấu hao luỹ kế đã trích = 12 X 5 năm = 60 triệu •Giá trị còn lại = 150 - 60 = 90 triệu •Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 90 : 6 = 15 triệu/ năm
 • 15. số dư giảm dần  Bước 1: DN xác định thời gian sử dụng của TSCĐ.  Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định theo quy định tại Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
 • 16. số dư giảm dần  Bước 2: Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo công thức dưới đây Mức khấu hao phải Giá trị còn lại của = X Tỷ lệ khấu hao nhanh trích bình quân năm TSCĐ Tỷ lệ khấu hao TSCĐ Tỷ lệ khấu hao Hệ số = theo phương pháp X nhanh điều chỉnh đường thẳng
 • 17. số dư giảm dần  Bước 2: (tiếp) Tỷ lệ KH TSCĐ theo 1 phương pháp đường = X 100 Thời gian SD TSCĐ thẳng (%)  Hệ số điều chỉnh Thời gian SD Hệ số điều chỉnh(lần) ( t < 4 năm) 1,5 4<t<6 2,0 t > 6 năm 2,5
 • 18. số dư giảm dần – Ví d ụ  Công ty A mua một thiết bị sản xuất các linh kiện điện tử mới với nguyên giá là 10 triệu đồng.  B1: thời gian SD là 5 năm.  B2: Tỷ lệ KH TSCĐ theo 1 phương pháp đường = X 100 5 thẳng (20%)
 • 19. số dư giảm dần – Ví dụ (tiếp) Tỷ lệ khấu hao = 20% X 2 nhanh (40%) Mức khấu hao phải = 10 X 40% trích năm thứ nhất Năm Giá trị còn lại Cách tính số khấu Mức khấu hao Mức khấu hao hàng Khấu hao luỹ kế thứ của TSCĐ hao TSCĐ hàng hàng năm tháng cuối năm năm 1 10.000.000 10.000.000 x 40% 4.000.000 333.333 4.000.000 2 6.000.000 6.000.000 x 40% 2.400.000 200.000 6.400.000 3 3.600.000 3.600.000 x 40% 1.440.000 120.000 7.840.000 4 2.160.000 2.160.000 : 2 1.080.000 90.000 8.920.000 5 2.160.000 2.160.000 : 2 1.080.000 90.000 10.000.000
 • 20. sản lượng  Căn cứ vào hồ sơ kinh tế- kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định, gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.  Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng, hàng năm của tài sản cố định.
 • 21. sản lượng Mức KH phải Sản lượng hoàn Mức KH bình quân = x trích trong tháng thành trong tháng trên một đv sản lượng Mức KH bình quân Tổng số KH phải trích : Sản lượng tính theo = trên một đv sản lượng trong thời gian sử dụng công suất thiết kế
 • 22. hữu hình  Chứng từ sử dụng: Biên bản giao nhận TSCĐ, hoá đơn, tài liệu kỹ thuật.  Tài khoản sử dụng: TK 211 TK 211 Nguyên giá TSCĐ Nguyên giá TSCĐ tăng trong kỳ giảm trong kỳ Nguyên giá TSCĐ Còn lại cuối kỳ
 • 23. hữu hình  2112: Nhà cửa, vật kiến trúc  2113: Máy móc thiết bị  2114: Phương tiện vận tải, truyền dẫn  2115: Thiết bị, dụng cụ quản lý  2116: Cây lâu năm, súc vật làm việc cho SP  2118: TSCĐ khác
 • 24. TSCĐ hữu hình  Kế toán tăng TSCĐ HH  Trường hợp mua TSCĐ hữu hình thanh toán ngay: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán  Nếu sử dụng VCSH Nợ TK 414 - Nếu dùng quỹ đầu tư Nợ TK 441 - Đầu tư bằng vốn XDCB Có TK 411 – Sử dụng TSCĐ để h/đ kd
 • 25. hữu hình  Kế toán tăng TSCĐ HH  Trường hợp mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp:  Khi mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá - ghi theo giá mua trả tiền ngay) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) giá mua trả tiền ngay trừ (-) thuế GTGT (nếu có) Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
 • 26. hữu hình  Kế toán tăng TSCĐ HH  Trường hợp mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp (tiếp):  Định kỳ, thanh toán tiền cho người bán: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK 111, 112 (Số phải trả định kỳ bao gồm cả giá gốc và lãi trả chậm, trả góp phải trả định kỳ).  Đồng thời tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả của từng kỳ, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn
 • 27. hữu hình  Kế toán tăng TSCĐ HH  Trường hợp mua sắm TSCĐ hữu hình theo phương thức hàng đổi hàng: Nợ TK 214 - khấu hao luỹ kế của TSCĐ đem đi đổi Nợ TK 211 – NG TSCĐ nhận về Có TK 211 Ghi giảm NG TSCĐ đem đi đổi  Trường hợp tăng TSCĐ do các bên góp vốn liên doanh: Nợ TK 211 – NG TSCĐ nhận về Có TK 411 Vốn kinh doanh  Trường hợp nhận lại TSCĐ đã đem đi góp vốn liên doanh Nợ TK 211 – NG TSCĐ nhận về (theo giá trị còn lại hay giá thỏa thuận) Nợ TK 111, 112, 152… Chênh lệch (nếu rút vốn về không tham gia nữa). Có TK 128, 222: ghi giảm vốn góp liên doanh
 • 28. hữu hình  Kế toán giảm TSCĐ HH  Trường hợp nhượng bán TSCĐ hữu hình:  Xoá sổ TSCĐ Nợ TK 214 - khấu hao luỹ kế của TSCĐ Nợ TK 811 – Giá trị còn lại TSCĐ Có TK 211 - NG TSCĐ  Phản ánh giá nhượng bán TSCĐ Nợ TK 111, 112, 131 – Số tiền thu được Có TK 711 - Giá nhượng bán
 • 29. hữu hình  Kế toán giảm TSCĐ HH  Trường hợp thanh lý TSCĐ hữu hình:  Xoá sổ TSCĐ Nợ TK 214 - khấu hao luỹ kế của TSCĐ Nợ TK 811 – Giá trị còn lại TSCĐ Có TK 211 - NG TSCĐ  Phản ánh số thu hồi do thanh lý TSCĐ Nợ TK 111, 112 – Số tiền thu được Nợ TK 152, 153 – Thu hồi vật liệu, dụng cụ nhập kho Có TK 711 - Thu nhập do thanh lý
 • 30. hữu hình  Kế toán giảm TSCĐ HH  Trường hợp đem TSCĐ hữu hình đi góp vốn liên doanh: Nợ TK 214 - khấu hao luỹ kế của TSCĐ Nợ TK 222, 128 – Gtrị vốn góp liên doanh (do HĐLD) Nợ hoặc Có 412- Chênh lệch giá Có TK 211 - NG TSCĐ  Trả lại TSCĐ cho các bên tham gia liên doanh Nợ TK 411 – giá thoả thuận khi trao trả Nợ TK 214 – Giá trị KH luỹ kế Nợ hoặc Có 412- Chênh lệch giá Có TK 211 - NG TSCĐ Khi thanh toán hết vốn liên doanh: Nợ TK 411 Có TK 111, 112…
 • 31. TSCĐ vô hình  Chứng từ sử dụng: Biên bản giao nhận TSCĐ, hoá đơn, tài liệu kỹ thuật.  Tài khoản sử dụng: TK 213 TK 213 Nguyên giá TSCĐ Nguyên giá TSCĐ tăng trong kỳ giảm trong kỳ Nguyên giá TSCĐ Còn lại cuối kỳ
 • 32. TSCĐ vô hình  Phân loại TSCĐ vô hình  Tài khoản 2131 - Quyền sử dụng đất:  Tài khoản 2132 - Quyền phát hành:  Tài khoản 2133- Bản quyền, bằng sáng chế:  Tài khoản 2134 - Nhãn hiệu hàng hoá:  Tài khoản 2135 - Phần mềm máy vi tính:  Tài khoản 2136 - Giấy phép và giấy phép nhượng quyền:  Tài khoản 2138 - TSCĐ vô hình khác.
 • 33. TSCĐ vô hình  Kế toán tăng TSCĐ VH  Trường hợp mua TSCĐ vô hình: Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá mua chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng; hoặc Có TK 141 - Tạm ứng Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
 • 34. TSCĐ vô hình  Kế toán tăng TSCĐ VH  Khi phát sinh chi phí trong giai đoạn triển khai thì tập hợp vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ hoặc tập hợp vào chi phí trả trước dài hạn, ghi: Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (trường hợp giá trị lớn) hoặc Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có các TK 111, 112, 152, 153, 331...
 • 35. TSCĐ vô hình  Kế toán tăng TSCĐ VH  Khi xét thấy kết quả triển khai thoả mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình thì: a/ Tập hợp chi phí thực tế phát sinh ở giai đoạn triển khai để hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi: Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332 - nếu có) Có các TK 111, 112, 152, 153, 331... b/ Khi kết thúc giai đoạn triển khai, kế toán phải xác định tổng chi phí thực tế phát sinh hình thành nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi: Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang.
 • 36. TSCĐ đi thuê TC  Tài khoản sử dụng: TK 212 TK 213 Nguyên giá TSCĐ Nguyên giá TSCĐ tăng trong kỳ giảm trong kỳ Nguyên giá TSCĐ Còn lại cuối kỳ
 • 37. TSCĐ đi thuê TC  Khi nhận TSCĐ thuê TC: Nợ TK 212 – NG TSCĐ tại thời điểm thuê Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 342 – Tổng số tiền thuê phải trả  Định kỳ, căn cứ vào hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính, xác định số tiền thuê trả kỳ này cho bên cho thuê: Nợ TK 342 – Số nợ gốc phải trả kỳ này Nợ TK 635 – Số lãi thuê phải trả kỳ này Có TK 111, 112, 315: tổng số tiền đã trả hoặc phải trả
 • 38. TSCĐ đi thuê TC  Khi hết hợp đồng thuê tài chính:  Nếu trả lại TS cho bên cho thuê: Nợ TK 214 – KH lũy kế Nợ TK 627, 641, 642 - Chuyển GTCL vào chi phí Nợ TK 242 – Chuyển GTCL vào CF trả trước nếu CF quá lớn Có TK 212 – NG TSCĐ đi thuê TC  Nếu bên đi thuê được quyền sở hữu hoàn toàn  Kết chuyển NG TSCĐ Nợ TK 211, 213 – Nguyên giá Có TK 212  Kết chuyển KH lũy kế Nợ TK 2142 -Khấu hao lũy kế Có TK 2141, 2143
 • 39. khấu hao TSCĐ  Tài khoản sử dụng: TK 214 TK 214 Giá trị KH giảm Giá trị KH tăng trong kỳ trong kỳ Giá trị khấu hao của TSCĐ hiện có
 • 40. khấu hao TSCĐ  Tài khoản chi tiết:  2141: Khấu hao TSCĐ hh  2142: Khấu hao TSCĐ thuê tài chính  2143: Khấu hao TSCĐ vh
 • 41. khấu hao TSCĐ  Tài khoản sử dụng: TK 009 TK 009 Số PS tăng Số PS tăng giảm nguồn vốn KH nguồn vốn KH Số vốn KH hiện còn
 • 42. khấu hao TSCĐ  Định kỳ, trích KH TSCĐ và phân bổ vào chi phí SXKD Nợ TK 627, 641, 642 – CF khấu hao TSCĐ Có TK 214 -khấu hao đã trích trong kỳ  Số khấu hao phải nộp ngân sách, cấp trên Nợ TK 411 Có TK 336 - khấu hao phải nộp cấp trên
 • 43. sửa chữa TSCĐ  Trường hợp SC nhỏ mang tính bảo dưỡng Nợ TK 627, 641, 642 – CF sửa chữa Có TK 111, 112, 152, 334…  Trường hợp SC lớn mang tính phục hồi  Tập hợp CF sửa chữa Nợ TK 241 Có TK 111, 112, 331…  Kết chuyển giá thành công trình khi hoàn thành Nợ TK 627, 641, 642 (giá thành nhỏ, liên quan 1 năm) Nợ TK 242 (giá thành lớn) Có TK 241
 • 44. sửa chữa TSCĐ  Trường hợp SC nâng cấp Nợ TK 211: giá thành SC thực tế Có TK 241 Đồng thời kết chuyển nguồn vốn (nếu sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu)
 • 45. 5 Tài liệu tham khảo Các mẫu bài tập kế toán có đáp án: http://ketoanthucte.wordpress.com/ Tải mẫu báo cáo thực tập kế toán http://baocaothuctapketoan.wordpress.com/