10K tốt nhất thế giới 2023

Các danh sách được trình bày dưới đây cung cấp một cái nhìn thoáng qua về thế giới của hoạt động đua xe đường trường toàn cầu. Các danh sách tập trung chủ yếu vào bán marathon và marathon, vì những danh sách này đại diện cho tư cách thành viên sự kiện chính trong AIMS. Tuy nhiên, quãng đường 10 km cũng phổ biến. Danh sách được lập dựa trên kết quả có sẵn và sẽ được cập nhật hàng quý hoặc hàng tháng. Sửa đổi, chỉnh sửa và bổ sung luôn được hoan nghênh; . Vui lòng gửi thông tin đến aimsec@aol. com

Được cho là chính xác kể từ ngày 2 tháng 5 năm 2023

Thời đại hàng đầu thế giới. Marathon (Nam)

Eliud Kipchoge (KEN), 2. 01. 09, Béc-lin, ngày 25 tháng 9 năm 2022

Eliud Kipchoge (KEN), 2. 01. 39, Béc-lin, ngày 16 tháng 9 năm 2018

2:01:25 Kelvin KIUPTUM      KEN   1  London     23 APR
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
2:04:33 Joshua BELET       KEN   2  Hamburg     23 APR
2:04:59 Gadisa SHUMIE       ETH   1  Sevilla     19 FEB
2:04:59 Tamirat TOLA       ETH   3  London     23 APR
2:05:06 Marius KIMUTAI      BRN   1  Barcelona    19 MAR
2:05:08 Samwel MAILU       KEN   1  Vienna     23 APR
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
0
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
1
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
2
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
3
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
4
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
5
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
6
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
7
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
8
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
9
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
0
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
1_______2_______2_______2_______3_______2_______4_______2 _______5_______2_______6
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
7
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
8
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
9
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
0
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
1
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
2
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
3
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
4
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
5
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
6
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
7
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
8
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
9
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
0
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
1_______4_______2_______4_______3_______4_______4_______4_______5
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
6_______4_______7
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
8
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
9_______5_______0
2:04:33 Joshua BELET       KEN   2  Hamburg     23 APR
1
2:04:33 Joshua BELET       KEN   2  Hamburg     23 APR
2
2:04:33 Joshua BELET       KEN   2  Hamburg     23 APR
3
2:04:33 Joshua BELET       KEN   2  Hamburg     23 APR
4
2:04:33 Joshua BELET       KEN   2  Hamburg     23 APR
5
2:04:33 Joshua BELET       KEN   2  Hamburg     23 APR
6
2:04:33 Joshua BELET       KEN   2  Hamburg     23 APR
7
2:04:33 Joshua BELET       KEN   2  Hamburg     23 APR
8
2:04:33 Joshua BELET       KEN   2  Hamburg     23 APR
9
2:04:59 Gadisa SHUMIE       ETH   1  Sevilla     19 FEB
0
2:04:59 Gadisa SHUMIE       ETH   1  Sevilla     19 FEB
1_______6_______2_______6_______3_______6_______4_______6_______5_______6 _______6_______6_______7
2:04:59 Gadisa SHUMIE       ETH   1  Sevilla     19 FEB
8
2:04:59 Gadisa SHUMIE       ETH   1  Sevilla     19 FEB
9_______7_______0
2:04:59 Tamirat TOLA       ETH   3  London     23 APR
1
2:04:59 Tamirat TOLA       ETH   3  London     23 APR
2
2:04:59 Tamirat TOLA       ETH   3  London     23 APR
3
2:04:59 Tamirat TOLA       ETH   3  London     23 APR
4
2:04:59 Tamirat TOLA       ETH   3  London     23 APR
5
2:04:59 Tamirat TOLA       ETH   3  London     23 APR
6
2:04:59 Tamirat TOLA       ETH   3  London     23 APR
7
2:04:59 Tamirat TOLA       ETH   3  London     23 APR
8
2:04:59 Tamirat TOLA       ETH   3  London     23 APR
9
2:05:06 Marius KIMUTAI      BRN   1  Barcelona    19 MAR
0
2:05:06 Marius KIMUTAI      BRN   1  Barcelona    19 MAR
1
2:05:06 Marius KIMUTAI      BRN   1  Barcelona    19 MAR
2_______8_______3_______8_______4
2:05:06 Marius KIMUTAI      BRN   1  Barcelona    19 MAR
5_______8_______6
2:05:06 Marius KIMUTAI      BRN   1  Barcelona    19 MAR
7
2:05:06 Marius KIMUTAI      BRN   1  Barcelona    19 MAR
8
2:05:06 Marius KIMUTAI      BRN   1  Barcelona    19 MAR
9_______9_______0_______9_______1
2:05:08 Samwel MAILU       KEN   1  Vienna     23 APR
2
2:05:08 Samwel MAILU       KEN   1  Vienna     23 APR
3
2:05:08 Samwel MAILU       KEN   1  Vienna     23 APR
4
2:05:08 Samwel MAILU       KEN   1  Vienna     23 APR
5
2:05:08 Samwel MAILU       KEN   1  Vienna     23 APR
6
2:05:08 Samwel MAILU       KEN   1  Vienna     23 APR
7
2:05:08 Samwel MAILU       KEN   1  Vienna     23 APR
8
2:05:08 Samwel MAILU       KEN   1  Vienna     23 APR
9
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
00
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
01
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
02__
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
03_______1_______04_____1_______05_______1 _______06
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
07
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
08
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
09
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
10
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
11
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
12
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
13
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
14
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
15
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
16
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
17
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
18
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
19
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
20
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
21_______1_______22_______1_______23
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
24
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
25
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
26
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
27
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
28
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
29
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
30
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
31
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
32
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
33
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
34
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
35
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
36
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
37
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
38__
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
39__
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
40________1__ __41_______1_______42
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
43
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
44
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
45
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
46
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
47
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
48
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
49
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
50
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
51
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
52
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
53
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
54
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
55
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
56_______1_______57_______1_______58___ _____1_______59
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
60
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
61
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
62
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
63
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
64
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
65
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
66
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
67
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
68
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
69
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
70
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
71
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
72
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
73_______1_______74_______1_______75

Thời đại hàng đầu thế giới. Marathon (Nữ)

Brigid Kosgei (KEN), 2. 14. 04, Chicago, ngày 13 tháng 10 năm 2019

Mary Keitany (KEN), 2. 17. 01, Luân Đôn, ngày 23 tháng 4 năm 2017

2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
76
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
77
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
78
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
79
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
80
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
81
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
82
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
83
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
84
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
85
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
86
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
87
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
88
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
89
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
90_______1_______91__
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
92________1_____ __93_______1_______94
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
95
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
96
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
97
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
98
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
99
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
00
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
01
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
02
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
03
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
04
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
05
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
06
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
07
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
08_______2_______09__
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
10___ _______2_______11
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
12
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
13
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
14
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
15
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
16
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
17
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
18
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
19
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
20
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
21
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
22
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
23
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
24
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
25_______2_______26_______2_______27_______2_______ 28_______2_______29
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
30
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
31
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
32
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
33
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
34
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
35
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
36
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
37
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
38
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
39
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
40
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
41
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
42
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
43_______2_______44_______2_______45_______ 2_______46
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
47
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
48
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
49
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
50
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
51
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
52
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
53
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
54
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
55
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
56
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
57
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
58
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
59
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
60__
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
61__
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
62__
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
6 3_______2_______64
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
65
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
66
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
67
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
68
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
69

Thời đại hàng đầu thế giới. Bán marathon (Nam)

Kibiwott Kandie (KEN), 57. 32, Valencia, ngày 06 tháng 12 năm 2020

Jacob Kiplimo (UGA), 57. 31, Lisbon, ngày 21 tháng 11 năm 2021

2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
70
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
71
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
72
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
73
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
74
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
75
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
76
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
77
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
78
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
79
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
80
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
81
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
82
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
83
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
84__
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
85__
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
86________2_____ __87_______2_______88
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
89
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
90
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
91
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
92
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
93
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
94
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
95
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
96
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
97
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
98
2:03:50 Thimothy KIPLAGAT     KEN   2  Rotterdam    16 APR
99
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
00
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
01
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
02_______1_______70_______3_______04___ _____3_______05
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
06
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
07

Thời đại hàng đầu thế giới. Bán marathon (Nữ)

Letesenbet Gidey (ETH) 1. 02. 52, Valencia 24 tháng 10 năm 2021

Peres Jepchirchir (KEN), 1. 05. 16, Gdynia, ngày 17 tháng 10 năm 2020

2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
08
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
09
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
10
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
11
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
12
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
13
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
14
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
15
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
16
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
17
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
18
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
19
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
20
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
21
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
22__
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
23__
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
24________3__ __25_______3_______26
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
27
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
28
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
29
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
30
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
31
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
32
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
33
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
34
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
35
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
36
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
37
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
38
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
39
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
40_______3_______41__
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
42___ _______3_______43
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
44
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
45
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
46
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
47
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
48
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
49
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
50
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
51
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
52
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
53
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
54
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
55
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
56
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
57__
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
58_______3_______59_______3_______ 60
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
61_______3_______62
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
63
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
64
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
65
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
66
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
67
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
68
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
69
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
70
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
71
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
72
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
73
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
74
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
75_______3_______76_______3_______77_______ 3_______78
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
79
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
80
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
81
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
82
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
83
2:03:47 Bashir ABDI        BEL   1  Rotterdam    16 APR
70
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
85
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
86
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
87
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
88
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
89

Thời đại hàng đầu thế giới. 10km (Nam)

Rhonex Kipruto (KEN), 26. 24, Valencia 12 THÁNG 1 2020

2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
90
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
91
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
92
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
93
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
94
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
95
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
96
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
97
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
98
2:04:09 Bernard KOECH       KEN   1  Hamburg     23 APR
99
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
00
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
01
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
02
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
03
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
04_______4_______05_______4_______06________4__ __07
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
08
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
09
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
10_______4_______11
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
12
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
13
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
14
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
15
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
16
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
17
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
18
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
19

Thời đại hàng đầu thế giới. 10km (Nữ)

Joyciline Jepkosgei, 29. 43, Praha, ngày 09 tháng 09 năm 2017

Yalemzerf Yehualaw (ETH) 29. 14;

Kalkidan Gezahegne (BRN) 29. 14;

Agnes Tirop (KEN) 30. 01, Herzogenaurach, ngày 12 tháng 9 năm 2021

2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
20_______4_______21
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
22
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
23
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
24
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
25
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
26
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
27
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
28
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
29
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
30
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
31
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
32
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
33
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
34__
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
35__
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
36________4__ __37
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
38
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
39
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
40
2:04:23 Geoffrey KAMWOROR     KEN   2  London     23 APR
41