Phải trả về cổ phần hóa tiếng anh là gì năm 2024

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán theo Bảng cân đối chi tiết bao gồm cả hệ thống tài khoản kế toán cho doanh nghiệp

Types of Accounts:——– Các loại tài khoản kế toán Account Type 1: Short-term assets—–Loại tài khoản 1: Tài sản ngắn hạn Account Type 2: Long-term assets——Loại tài khoản 2: Tài sản dài hạn Account Type 3: Liabilities——Loại tài khoản 3: Nợ phải trả Account Type 4: Equity——Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu Account Type 5: Revenue——Loại tài khoản 5: Doanh thu Account Type 6: Production costs, business—–Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh Account Type 7: Other income——Loại tài khoản 7: Thu nhập khác Account Type 8: Other expenses—–Loại tài khoản 8: Chi phí khác Account Type 9: Determining business results—–Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh Account Type 0: Balance sheet accounts——Loại tài khoản 0: Tài khoản ngoài bảng

A

Accounting entry: — bút toán Accrued expenses — Chi phí phải trả Accumulated: — lũy kế Advance clearing transaction: — quyết toán tạm ứng (???) Advanced payments to suppliers — Trả trước người bán Advances to employees — Tạm ứng Assets — Tài sản Assets liquidation: — thanh lý tài sản

B Balance sheet — Bảng cân đối kế toán Bookkeeper: — người lập báo cáo

C Capital construction: — xây dựng cơ bản Cash — Tiền mặt Cash at bank —Tiền gửi ngân hàng Cash in hand — Tiền mặt tại quỹ Cash in transit — Tiền đang chuyển Check and take over — nghiệm thu Construction in progress — chi phí xây dựng cơ bản dở dang Cost of goods sold — Giá vốn bán hàng Current assets — Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn Current portion of long-term liabilities — Nợ dài hạn đến hạn trả

D Deferred expenses — Chi phí chờ kết chuyển Deferred revenue — Người mua trả tiền trước Depreciation of fixed assets —Hao mòn tài sản cố định hữu hình Depreciation of intangible fixed assets — Hoa mòn tài sản cố định vô hình Depreciation of leased fixed assets — Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính

E Equity and funds — Vốn và quỹ Exchange rate differences — Chênh lệch tỷ giá Expense mandate: — ủy nghiệm chi Expenses for financial activities — Chi phí hoạt động tài chính Extraordinary expenses — Chi phí bất thường Extraordinary income — Thu nhập bất thường Extraordinary profit — Lợi nhuận bất thường

F Figures in: millions VND — Đơn vị tính: triệu đồng Financial ratios — Chỉ số tài chính Financials — Tài chính Finished goods — Thành phẩm tồn kho Fixed asset costs — Nguyên giá tài sản cố định hữu hình Fixed assets — Tài sản cố định

G General and administrative expenses — Chi phí quản lý doanh nghiệp Goods in transit for sale — Hàng gửi đi bán Gross profit — Lợi nhuận tổng Gross revenue — Doanh thu tổng

I Income from financial activities — Thu nhập hoạt động tài chính - Income taxes — Thuế thu nhập doanh nghiệp - Instruments and tools — Công cụ, dụng cụ trong kho - Intangible fixed asset costs — Nguyên giá tài sản cố định vô hình - Intangible fixed assets — Tài sản cố định vô hình - Intra-company payables — Phải trả các đơn vị nội bộ - Inventory — Hàng tồn kho - Investment and development fund — Quỹ đầu tư phát triển - Itemize: — mở tiểu khoản

L Leased fixed asset costs — Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính - Leased fixed assets — Tài sản cố định thuê tài chính - Liabilities — Nợ phải trả - Long-term borrowings — Vay dài hạn - Long-term financial assets — Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - Long-term liabilities — Nợ dài hạn - Long-term mortgages, collateral, deposits — Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn - Long-term security investments — Đầu tư chứng khoán dài hạn –

M Merchandise inventory — Hàng hoá tồn kho –

N Net profit — Lợi nhuận thuần - Net revenue — Doanh thu thuần - Non-business expenditure source — Nguồn kinh phí sự nghiệp - Non-business expenditure source, current year — Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay - Non-business expenditure source, last year — Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước - Non-business expenditures — Chi sự nghiệp - Non-current assets — Tài sản cố định và đầu tư dài hạn –

O Operating profit — Lợi nhuận từ hoạt động SXKD - Other current assets — Tài sản lưu động khác - Other funds — Nguồn kinh phí, quỹ khác - Other long-term liabilities — Nợ dài hạn khác - Other payables — Nợ khác - Other receivables — Các khoản phải thu khác - Other short-term investments — Đầu tư ngắn hạn khác - Owners’ equity — Nguồn vốn chủ sở hữu –

P Payables to employees — Phải trả công nhân viên - Prepaid expenses — Chi phí trả trước - Profit before taxes — Lợi nhuận trước thuế - Profit from financial activities — Lợi nhuận từ hoạt động tài chính - Provision for devaluation of stocks — Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Purchased goods in transit — Hàng mua đang đi trên đường –

R Raw materials — Nguyên liệu, vật liệu tồn kho - Receivables — Các khoản phải thu - Receivables from customers — Phải thu của khách hàng - Reconciliation: — đối chiếu Reserve fund — Quỹ dự trữ - Retained earnings — Lợi nhuận chưa phân phối - Revenue deductions — Các khoản giảm trừ -

S Sales expenses — Chi phí bán hàng - Sales rebates — Giảm giá bán hàng - Sales returns — Hàng bán bị trả lại - Short-term borrowings — Vay ngắn hạn - Short-term investments — Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - Short-term liabilities — Nợ ngắn hạn - Short-term mortgages, collateral, deposits — Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn - Short-term security investments — Đầu tư chứng khoán ngắn hạn - Stockholders’ equity — Nguồn vốn kinh doanh - Surplus of assets awaiting resolution — Tài sản thừa chờ xử lý –

T Tangible fixed assets — Tài sản cố định hữu hình - Taxes and other payables to the State budget — Thuế và các khoản phải nộp nhànước - Total assets — Tổng cộng tài sản - Total liabilities and owners’ equity — Tổng cộng nguồn vốn - Trade creditors — Phải trả cho người bán - Treasury stock — Cổ phiếu quỹ -

W Welfare and reward fund — Quỹ khen thưởng và phúc lợi - Work in progress — Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán liên quan đến hệ thống tài khoản:

111 — Cash on hand – – > Tiền mặt 1111 — Vietnam dong – – > Tiền Việt Nam 1112 — Foreign currency – – > Ngoại tệ 1113 — Gold, metal, precious stone – – > Vàng bạc, kim khí quý, đá quý 112 — Cash in bank – – > Tiền gửi ngân hàng – / Details for each bank account – – > / Chi tiết theo từng ngân hàng 1121 — Vietnam dong – – > Tiền Việt Nam 1122 — Foreign currency – – > Ngoại tệ 1123 — Gold, metal, precious stone – – > Vàng bạc, kim khí quý, đá quý 113 — Cash in transit – – > Tiền đang chuyển 1131 — Vietnam dong – – > Tiền Việt Nam 1132 — Foreign currency – – > Ngoại tệ 121 — Short term securities investment – – > Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 1211 — Stock – – > Cổ phiếu 1212 — Bond, treasury bill, exchange bill – – > Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu 128 — Other short term investment – – > Đầu tư ngắn hạn khác 1281 — Time deposits – – > Tiền gửi có kỳ hạn 1288 — Other short term investment – – > Đầu tư ngắn hạn khác 129 — Provision short term investment – – > Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 131 — Receivables from customers – – > Phải thu của khách hàng – / Details as each customer – – > / Chi tiết theo đối tượng 133 — VAT deducted – – > Thuế GTGT được khấu trừ 1331 — VAT deducted of goods, services – – > Thuế GTGT được KT của hàng hoá, dịch vụ 1332 — VAT deducted of fixed assets – – > Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 136 — Internal Receivables – – > Phải thu nội bộ 1361 — Working capital from sub-units – – > Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 1368 — Other internal receivables. – – > Phải thu nội bộ khác 138 — Other receivables – – > Phải thu khác 1381 — Shortage of assets awaiting resolution – – > Tài sản thiếu chờ xử lý 1385 — Privatisation receivables – – > Phải thu về cổ phần hoá 1388 — Other receivables – – > Phải thu khác 139 — Provision for bad receivables – – > Dự phòng phải thu khó đòi – – – > (Chi tiết theo đối tượng) 141 — Advances (detailed by receivers) – – > Tạm ứng 142 — Short-term prepaid expenses – – > Chi phí trả trước ngắn hạn 144 — Mortage, collateral & short term deposits – – > Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn 151 — Purchased goods in transit – – > Hàng mua đang đi trên đường – – – > (Chi tiết theo yêu cầu quản lý) 152 — Raw materials – – > Nguyên liệu, vật liệu 153 — Instrument & tools – – > Công cụ, dụng cụ 154 — Cost for work in process – – > Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 155 — Finished products – – > Thành phẩm 156 — Goods – – > Hàng hóa 1561 — Purchase rate – – > Giá mua hàng hóa 1562 — Cost for purchase – – > Chi phí thu mua hàng hóa 1567 — Real estate – – > Hàng hoá bất động sản 157 — Entrusted goods for sale – – > Hàng gửi đi bán 158 — Goods in tax-suspension warehouse – – > Hàng hoá kho bảo thuế – / Applied for the companies which have Tax-suspension warehouse – – > / Đơn vị XNK được lập kho bảo thuế 159 — Provision for devaluation of stocks – – > Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 161 — Administrative expenses – – > Chi sự nghiệp 1611 — Administrative expenses for previous year – – > Chi sự nghiệp năm trước 1612 — Administrative expenses for current – – > Chi sự nghiệp năm nay TÀI SẢN DÀI HẠN (LONG-TERM ASSETS) 211 — Tangible fixed assets – – > Tài sản cố định hữu hình 2111 — Building & architectonic model – – > Nhà cửa, vật kiến trúc 2112 — Equipment & machine – – > Máy móc, thiết bị 2113 — Transportation & transmit instrument – – > Phương tiện vận tải, truyền dẫn 2114 — Instruments & tools for management – – > Thiết bị, dụng cụ quản lý 2115 — Long term trees, working & killed animals – – > Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm 2118 — Other fixed assets – – > Tài sản cố định khác 212 — Fixed assets of finance leasing – – > Tài sản cố định thuê tài chính 213 — Intangible fixed assets – – > Tài sản cố định vô hình 2131 — Land using right – – > Quyền sử dụng đất 2132 — Establishment & productive right – – > Quyền phát hành 2133 — Patents & creations – – > Bản quyền, bằng sáng chế 2134 — Trademark – – > Nhãn hiệu hàng hoá 2135 — Software – – > Phần mềm máy vi tính 2136 — License & concession license – – > Giấy phép và giấy phép nhượng quyền 2138 — Other intangible fixed assets – – > TSCĐ vô hình khác 214 — Depreciation of fixed assets – – > Hao mòn tài sản cố định 2141 — Tangible fixed assets depreciation – – > Hao mòn TSCĐ hữu hình 2142 — Financial leasing fixed assets depreciation – – > Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 2143 — Intangible fixed assets depreciation – – > Hao mòn TSCĐ vô hình 2147 — Investment real estate depreciation – – > Hao mòn bất động sản đầu tư 217 — Investment real estate – – > Bất động sản đầu tư 221 — Investment in equity of subsidiaries – – > Đầu tư vào công ty con 222 — Joint venture capital contribution – – > Vốn góp liên doanh 223 — Investment in joint-venture – – > Đầu tư vào công ty liên kết 228 — Other long term investments – – > Đầu tư dài hạn khác 2281 — Stocks – – > Cổ phiếu 2282 — Bonds – – > Trái phiếu 2288 — Other long-term investment – – > Đầu tư dài hạn khác 229 — Provision for long term investment devaluation – – > Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 241 — Capital construction in process – – > Xây dựng cơ bản dở dang 2411 — Fixed assets purchases – – > Mua sắm TSCĐ 2412 — Capital construction – – > Xây dựng cơ bản 2413 — Major repair of fixed assets – – > Sửa chữa lớn tài sản cố định 242 — Long-term prepaid expenses – – > Chi phí trả trước dài hạn 243 — Deffered income tax assets – – > Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 244 — Long term collateral & deposit – – > Ký quỹ, ký cược dài hạn NỢ PHẢI TRẢ – LIABILITIES (Chi tiết theo đối tượng) 311 — Short-term loan – – > Vay ngắn hạn 315 — Long term loans due to date – – > Nợ dài hạn đến hạn phải trả 333 — Taxes and payable to state budget – – > Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3331 — Value Added Tax (VAT) – – > Thuế giá trị gia tăng phải nộp 33311 — VAT output – – > Thuế GTGT đầu ra 33312 — VAT for imported goods – – > Thuế GTGT hàng nhập khẩu 3332 — Special consumption tax – – > Thuế tiêu thụ đặc biệt 3333 — Import & export duties – – > Thuế xuất, nhập khẩu 3334 — Profit tax – – > Thuế thu nhập doanh nghiệp 3335 — Personal income tax – – > Thuế thu nhập cá nhân 3336 — Natural resource tax – – > Thuế tài nguyên 3337 — Land & housing tax, land rental charges – – > Thuế nhà đất, tiền thuê đất 3338 — Other taxes – – > Các loại thuế khác 3339 — Fee & charge & other payables – – > Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 334 — Payable to employees – – > Phải trả người lao động 3341 — Payable to employees – – > Phải trả công nhân viên 3348 — Payable to other employees – – > Phải trả người lao động khác 335 — Accruals – – > Chi phí phải trả 336 — Intercompany payable – – > Phải trả nội bộ 337 — Construction contract progress payment due to customers – – > Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng – – – > DN xây lắp có thanh toán theo TĐKH 338 — Other payable – – > Phải trả, phải nộp khác 3381 — Surplus assets awaiting for resolution – – > Tài sản thừa chờ giải quyết 3382 — Trade Union fees – – > Kinh phí công đoàn 3383 — Social insurance – – > Bảo hiểm xã hội 3384 — Health insurance – – > Bảo hiểm y tế 3385 — Privatization payable – – > Phải trả về cổ phần hoá 3386 — Short-term deposits received – – > Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 3387 — Unrealized turnover – – > Doanh thu chưa thực hiện 3388 — Other payable – – > Phải trả, phải nộp khác 341 — Long-term borrowing – – > Vay dài hạn 342 — Long-term liabilites – – > Nợ dài hạn 343 — Issued bond – – > Trái phiếu phát hành 3431 — Bond face value – – > Mệnh giá trái phiếu 3432 — Bond discount – – > Chiết khấu trái phiếu 3433 — Additional bond – – > Phụ trội trái phiếu 344 — Long-term deposits received – – > Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 347 — Deferred income tax – – > Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 351 — Provisions fund for severance allowances – – > Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 352 — Provisions for payables – – > Dự phòng phải trả

VỐN CHỦ SỞ HỮU – RESOURCES 411 — Working capital – – > Nguồn vốn kinh doanh 4111 — Paid-in capital – – > Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4112 — Share premium Công ty cổ phần – – > Thặng dư vốn cổ phần 4118 — Other capital – – > Vốn khác 412 — Differences upon asset revaluation – – > Chênh lệch đánh giá lại tài sản 413 — Foreign exchange differences – – > Chênh lệch tỷ giá hối đoái 4131 — Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal year – – > Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính 4132 — Foreign exchange differences in period capital construction investment – – > Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB 414 — Investment & development funds – – > Quỹ đầu tư phát triển 415 — Financial reserve funds – – > Quỹ dự phòng tài chính 418 — Other funds – – > Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 — Stock funds – – > Cổ phiếu quỹ 421 — Undistributed earnings Công ty cổ phần – – > Lợi nhuận chưa phân phối 4211 — Previous year undistributed earnings – – > Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 4212 — This year undistributed earnings – – > Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 431 — Bonus & welfare funds – – > Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4311 — Bonus fund – – > Quỹ khen thưởng 4312 — Welfare fund – – > Quỹ phúc lợi 4313 — Welfare fund used to acquire fixed assets – – > Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ 441 — Construction investment fund áp dụng cho DNNN – – > Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 461 — Budget resources Dùng cho các C.ty, TC.ty – – > Nguồn kinh phí sự nghiệp 4611 — Precious year budget resources có nguồn kinh phí – – > Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước 4612 — This year budget resources – – > Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 466 — Budget resources used to acquire fixed assets – – > Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ .. DOANH THU – REVENUE 511 — Sales Chi tiết theo yêu cầu quản lý – – > Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5111 — Goods sale – – > Doanh thu bán hàng hóa 5112 — Finished product sale – – > Doanh thu bán các thành phẩm 5113 — Services sale áp dụng khi có bán hàng nội bộ – – > Doanh thu cung cấp dịch vụ 5114 — Subsidization sale – – > Doanh thu trợ cấp, trợ giá 5117 — Investment real estate sale – – > Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 512 — Internal gross sales – – > Doanh thu bán hàng nội bộ 5121 — Goods sale – – > Doanh thu bán hàng hoá 5122 — Finished product sale – – > Doanh thu bán các thành phẩm 5123 — Services sale – – > Doanh thu cung cấp dịch vụ 515 — Financial activities income – – > Doanh thu hoạt động tài chính 521 — Sale discount – – > Chiết khấu thương mại 531 — Sale returns – – > Hàng bán bị trả lại 532 — Devaluation of sale – – > Giảm giá bán hàng 611 — Purchase – – > Mua hàng 6111 — Raw material purchases – – > Mua nguyên liệu, vật liệu 6112 — Goods purchases – – > Mua hàng hóa 621 — Direct raw materials cost – – > Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 622 — Direct labor cost – – > Chi phí nhân công trực tiếp 623 — Executing machine using cost – – > Chi phí sử dụng máy thi công – – – > (áp dụng cho đơn vị xây lắp / Applied for construction companies 6231 — Labor cost – – > Chi phí nhân công 6232 — Material cost – – > Chi phí vật liệu 6233 — Production tool cost – – > Chi phí dụng cụ sản xuất 6234 — Executing machine depreciation – – > Chi phí khấu hao máy thi công 6237 — Outside purchasing services cost – – > Chi phí dịch vụ mua ngoài 6238 — Other cost Phương pháp kiểm kê định kỳ – – > Chi phí bằng tiền khác . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH – COST FOR PRODUCTION & BUSINESS 627 — General operation cost – – > Chi phí sản xuất chung 6271 — Employees cost – – > Chi phí nhân viên phân xưởng 6272 — Material cost – – > Chi phí vật liệu 6273 — Production tool cost – – > Chi phí dụng cụ sản xuất 6274 — Fixed asset depreciation – – > Chi phí khấu hao TSCĐ 6277 — Outside purchasing services cost – – > Chi phí dịch vụ mua ngoài 6278 — Other cost – – > Chi phí bằng tiền khác 631 — Production cost – – > Giá thành sản xuất 632 — Cost of goods sold – – > Giá vốn hàng bán 635 — Financial activities expenses – – > Chi phí tài chính 641 — Selling expenses – – > Chi phí bán hàng 6411 — Employees cost – – > Chi phí nhân viên 6412 — Material, packing cost – – > Chi phí vật liệu, bao bì 6413 — Tool cost – – > Chi phí dụng cụ, đồ dùng 6414 — Fixed asset depreciation – – > Chi phí khấu hao TSCĐ 6415 — Warranty cost – – > Chi phí bảo hành 6417 — Outside purchasing services cost – – > Chi phí dịch vụ mua ngoài 6418 — Other cost – – > Chi phí bằng tiền khác 642 — General & administration expenses – – > Chi phí quản lý doanh nghiệp 6421 — Employees cost – – > Chi phí nhân viên quản lý 6422 — Tools cost Chi tiết theo hoạt động / Details as activities – – > Chi phí vật liệu quản lý 6423 — Stationery cost – – > Chi phí đồ dùng văn phòng 6424 — Fixed asset depreciation – – > Chi phí khấu hao TSCĐ 6425 — Taxes, fees, charges – – > Thuế, phí và lệ phí – / Details as activities – – > / Chi tiết theo hoạt động 6426 — Provision cost – – > Chi phí dự phòng 6427 — Outside purchasing services cost – – > Chi phí dịch vụ mua ngoài 6428 — Other cost – – > Chi phí bằng tiền khác

THU NHẬP KHÁC – OTHER INCOME 711 — Other income – – > Thu nhập khác CHI PHÍ KHÁC – OTHER EXPENSES 811 — Other expenses – – > Chi phí khác 821 — Business Income tax charge – – > Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 8211 — Current business income tax charge – – > Chi phí thuế TNDN hiện hành – / Details for management requirement – – > / Chi tiết theo yêu cầu quản lý 8212 — Deffered business income tax charge – – > Chi phí thuế TNDN hoãn lại . XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH – EVALUATION OF BUSINESS RESULTS 911 — Evaluation of business results – – > Xác định kết quả kinh doanh TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG – OFF BALANCE SHEET ITEMS 1 — Operating lease assets – – > Tài sản thuê ngoài 2 — Goods held under trust or for processing – – > Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 3 — Goods received on consignment for sale, deposit – – > Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 4 — Bad debt written off – – > Nợ khó đòi đã xử lý 7 — Foreign currencies – – > Ngoại tệ các loại 8 — Enterprise, projec expenditure estimate – – > Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Liability and Equity là gì?

Phần nguồn vốn (Liabilities and Equity) bao gồm các mục như các khoản nợ, các khoản phải trả cho nhà cung cấp, vốn chủ sở hữu và các khoản vốn vay khác.nullTỔNG HỢP 45+ THUẬT NGỮ TÀI CHÍNH TIẾNG ANH PHỔ BIẾN ...careers.langmaster.edu.vn › tong-hop-45-thuat-ngu-tai-chinh-tieng-anh-ph...null

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng Anh là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng anh còn được biết đến với tên gọi khác là Income Statement.nullBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - taca consultingtaca.com.vn › bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanhnull